درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - یادداشت -

عضــو هیئتعلمي دانشــگاه تربیتمدرس، کارشناسي روابط سیاســي از دانشــکده روابــط بینالملل، کارشناســي ارشــد فلســفه سیاســي از دانشــگاه یــورک انگلســتان و دکتــراي فلســفه سیاســي از دانشــگاه هال انگلســتان. فرزند 45ساله شــهید آیتاهلل دکتر بهشــتي، از مســئوالن بنیاد دکتر بهشتي و دبیــر کل جمعیــت توحید و

تعاون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.