مداراي اجتماعي را پيشه کنيم

Salnameh Shargh - - یادداشت - سيدحسن موسوي چلک رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ایران

انســان موجودي اجتماعي است و یکي از ویژگيهاي اجتماعيبودن، داشتن ارتباط با دیگران است که ممکن اســت از منظرهاي مختلف قومي، مذهبي، زباني ...و یکسان نباشند اما نیاز به زندگي مسالمتآمیز و آرام در کنار هم دارند تا بتوانند لذت بیشتري ببرنــد. یکي از مؤلفههــاي مهم در این زمینه مداراي اجتماعي با دیگرانی اســت که ممکن اســت با آنها اختالفاتي هم داشــته باشــیم. لغتنامه دهخدا، مداراکردن را معادل مهربانيکردن، نرميکردن، شــفقت و مالیمت نشاندادن تعریف کرده است. بهخوبي آگاهیم که برخي اختالفات نباید زمینه دعوا و خشــونت را فراهم کند، بلکه باید همدیگر را به رســمیت بشناســیم، تحمل کنیم و به حقوق متقابل هم به عنوان شــهروندان یک جامعه احترام بگذاریم. موضوعي که پیشــوایان دین مبین اسالم هم بر آن تأکید کردهاند. پیامبر اسالم(ص) در روایتي «مهمترین رکن عقالنیت بعد از ایمان به خدا را مداراکردن با مردم» ميدانند و ميفرماید: «عاقلترین مردم کســي اســت که بیشــترین مدارا را بــا مردم ميکند و خوارترین مردم کســي اســت که آنان را تحقیــر ميکند». حضرت علي(ع) ميفرماید: «نتیجه خردورزي مداراکردن با مردم اســت». مداراکردن نقش بســیار مؤثري در زندگي افراد به دنبال خواهد داشــت. اگر انسان بنا را بر مداراکردن با مردم نگذارد و در مشــکالت، با دیگران بهتندى و خشــونت رفتار کند، بـــه منزلت اجـتـمـاعـــی خود آســیب خواهد زد. در محیطهاي زندگي، کار و ســایر محیطهاي اجتماعي، اگر مدارا را پیشه نکنیم، خشونت زندگی را فراخواهد گـرفـــت؛ چـراکـــه در طـــول ارتباطــات خانوادگي و اجتماعي، موارد فراوانی یافت میشــود که رفتار و گفتار همســر، همکار، دوســت ...و مطابق میل ما نیست و حتی ممکن است برخالف میل ما باشد و هر یک از این موارد میتواند زمینهاى بـــراى بـــروز خـشـونـت مـیان افراد باشد؛ درحالیکه ميتوان با مداراي اجتماعي بـسـیـــارى از اخـتالفات را حل و آرامش و صمیمیت را حاکم کرد. بيدلیل نیســت که در ادبیات ما هم به این موضوع توجه ویژهاي شده است: آسایش دو گیتي تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا یا آنجا که «سعدي» ميگوید: خواهي از دشمن نادان که گزندت نرسد رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جود مدارا موجب افزایش محبت، صمیمیت، نشــاط، انســجام، احساس تعلق و گذشت میان مردم ميشــود. تأملي بــر آمارهاي بــاالي پروندههاي قضائي، خشــونتهاي اجتماعــي و خانگي، طالق ...و در کشــور گویاي این ميتواند باشــد که این فضیلت اخالقي در جامعه خیلي نهادینه نشــده اســت. مدارا از آن نظــر فضیلت اخالقي به حســاب ميآید که باعث سازگاري بین انسانها و همچنین دوام روابط انساندوستانه ميشــود. برخي مدارا را یک رفتار برتر انساني قلمداد ميکنند؛ چراکه معتقد هستند مدارا از انســاني ســر ميزند که قدرت بروز عصبانیت هم دارد، اما خشم خود را مهار کرده و رفتار شایسته بروز ميدهد. بیاییم نوروز را بهانه کنیم و در سال جدید با تقویت مداراي اجتماعي در خود، جامعه و خانهاي با صفا را شکل دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.