درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - یادداشت -

در دانشكده نفت آبادان پذیرفته شد، اما پس از قبولي در دانشكده حقوق و علوم سياســي دانشگاه تهران به این دانشــگاه رفته و در سال ٥٤٣١ کارشناســي خود را دریافت کرده اســت. کارشناسي ارشــد از دانشــگاه ملي(شهيد بهشــتي) دارد. پــس از ورود به وزارت خارجــه، در ســمتهاي مختلفي حضور داشت؛ فعاليتي که پس از انقالب، به پایان رسيد. کار در بخش خصوصي و همكاري با رسانهها، از دیگر سوابق اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.