جهان،مضطرب عصر ترامپ

در فراسوي اميد

Salnameh Shargh - - جهان -

جهان در حال تجربه دوران جديد و منحصربهفردي است و گواه آن، همه رويدادهاي ســالي است که گذشــت؛ ســالي که هيچ نقطهاي از خاک و آب جهان از ترکشهاي آن در امان نماند. سرآمد همه آشــوبها اما «دونالد ترامپ» رئيسجمهوري آمريكا بود؛ کســي که در ميان بهت و ناباوري همگان قدم در کاخ ســفيد گذاشــت و يکتنه مناســبات و گفتمان جهاني را به طرزي نااميدکننده تغيير داد و ســالي را که گذشت به يكي از بديُمنترين ســالهاي اخير آمريكاييها بدل کرد. سرتقبازيهاي ترامپ اما به نفع چينيها تمام شــد و آنهــا نهتنها جايگاه خود را به عنــوان قدرت دوم جهان تثبيت کردند، بلكه گامي بلند در جهت ابرقدرتي جهان برداشتند. اگر تا پايان سال 94 آمريكا و چين، قدرتهاي بزرگ جهاني بودند و روسيه براي سالها به اغما رفته بود، در سال گذشــته تمامي اين معادالت بر هم ريخت و روسها به پاي ثابت و تأثيرگذار مناســبات منطقهاي تبديل شدند. روسيه در رتبهبندي قدرت نظامي در سال 2016 هم پيشرفت خوبي داشــت و «والديمير پوتين»، رئيسجمهوري روسيه توانست کشور را از سقوط اقتصادي و باتالق نظامي بيرون بكشد. اما اروپاييها مانند شهروندان اياالت متحده روزهاي هولناکي را ســپري کردند؛ از «برگزيــت» ميتوان به عنوان بزرگترين ناکامي قاره سبز نام برد. شوک سرازيرشدن مهاجران به مرزهاي اروپايي هم معادالت را در ايــن منطقه از جهان بر هم ريخت. هرچند در ابتــداي اين هجوم، قدرت آلمان يكباره افزايش يافت اما رفتهرفته با آشكارشــدن اختالفات در زمينه نوع سهميهبندي پذيرش پناهندگان در کشورهاي اروپايي، قدرت و نفوذ آلمان در بين کشورهاي اروپايي رنگ باخت. اوضاع کشــوري که يک پايش در اروپاســت و پاي ديگرش در آســيا هم چندان سروســاماني نداشــت؛ وقوع کودتا در ترکيه يكي از مهمترين اتفاقهاي سال گذشــته بود که نهتنها سياست داخلي اين کشــور را تحت تأثير قرار داد، بلكه باعث تغيير نقش آنكارا در مناســبات منطقهاي شــد. در پي اين کودتا بود که ناگهان شاهد نزديكي ترکيه با روســيه و ســپس ورود جنگافزارهاي ترکيه به سوريه شديم. اهالي خاورميانه در سالي که گذشــت آنچنان روزهاي خونين و سياهي را سپري کردند که نميتوان چشــمانداز اميدوارکنندهاي براي پايان آن متصور شد و بيترديد ترور نقطه مشــترک تمامي اين رويدادها بود. موفقيت حمالت عليه داعش براي ريشهکنکردن آنهــا در «موصل» و «رقه» جزء مهمترين رويدادهاي ســال آينده خواهد بود؛ هرچند شكســت يا به بنبست رسيدن اســتراتژيهاي جهاني، داعش را به قدرتي منطقهاي تبديل خواهد کرد تا روزنههاي اميد براي نابودي اين گروه تروريســتي براي هميشه از بين برود. داعش هنوز و پس از چهار ســال در عراق و روســيه يكهتازي ميکند و در آن ســوي جهان هم راستهاي افراطي با يكديگر متحد شدهاند تا در نبود جايگزيني شايســته، به پايههاي لرزان دموکراســي حمله کنند و در صورت توان، نظمي نوين را پايهگذاري کنند. اين البته ســناريويي با نگاهي بدبينانه اســت، اما چگونه ميتوان در بنبست کنوني از اميد دم زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.