خأل قانونی در برخورد با فساد نداریم

گفتوگو با یاشار سلطانی، سردبیر معمارینیوز

Salnameh Shargh - - جامعه -

با ياشــار سلطانی، خبرنگار و سردبير وبسايت معمارینيوز که در ماجرای انتشار اخبار و اســامی فهرســت دريافتکنندگان امالک در پرونده شــهرداری تهران جريانساز شد، گفتوگو کردهايم. اين گفتوگو در ادامه آمده است.

معمارینیوز چطور و با چه روندی شروع به کار کرد؟

معمارینيوز از هفت سال قبل و با مباحث تخصصی و بهويژه مانور روی اشکاالت مهم مسکن مهر شروع به کار کرد. بعد از آن وارد مباحث جزئیتر، مثل باغات هم شديم. در اين مدت هم به همه ســازمانها و ارگانهای دولت و تخلفات ساير ارگانها پرداختيم و انصافا تا به حال از طرف نهادهای حاکميتی، هيچ مشــکلی حتی در حد تلفن و تذکر هم نداشتهايم.

پس بیشترین مورد شکایت از چه مرجعی بوده است؟

بيشترين شکايت را از سال 92 و بهويژه بعد از رویکارآمدن دولت آقای روحانی داشتيم. نزديک به 80 درصدشــان از طرف شــهرداری بود. البته شــکايت افــراد حقيقی را هم داشتيم که تا به حال هميشه تبرئه شدهايم و در شکايتهای مربوط به شهرداری تهران هم در همه موارد تبرئه شدهايم.

با این حساب معروفبودن و فراگیری معمارینیوز تا همین یکی، دو سال اخیر وجود نداشت.

به اين شکل نبود؛ چراکه ما يک رسانه تخصصی بوديم تا اينکه موضوع واگذاری امالک در شــهرداری تهران با تخفيف و تقســيط مطرح شــد. در اين زمينه هم يکی از اعضای شــورای شــهر تهران قراری را با من گذاشت. اسناد را تحويل داد و درباره اينکه اسناد را منتشر کنيم يا نه صحبتی نکرديم.

اسناد ُمهر محرمانه یا شماره خاص داشت؟

مهر محرمانه نداشــت و عادی شماره شده بود. پس از بررسی مجدد اسناد اولين کسی که از او استعالم گرفتم، آقای جواد شوشتری، مسئول دفتر شهردار تهران بود تا مطمئن شوم اين اسناد ساختگی يا دامی برای ما نيست.

ایشان به شما چیزی درباره محرمانهبودن اسناد گفتند؟

نه؛ هيچ اشارهای نداشتند و اصال بحث محرمانهبودن اين اسناد تا روز دادگاه من مطرح

نبود. ما در اين سالها اسناد مختلف محرمانه و غيرمحرمانه زيادی به دستمان میرسيد که شايد 30 درصد آنها را منتشــر میکرديم؛ بنابراين درباره محرمانهبودن يا نبودن يک سند، اطالع کافی داشتم. بسياری از اسنادی را که در اختيار داريم، به ارگانهای نظارتی و اطالعاتی میدهيم تا درباره آن پيگيری و رسيدگی انجام شود. در اين مورد هم همين کار را کرديم.

ارسال اسناد را قبل از انتشار اولین خبر، انجام دادید؟ بله.

ولی تا زمان انتشار اتفاقی نیفتاد؟ نه؛ البته انتظار اتفاق خاصی هم نمیرفت.

همه این اتفاقات تا قبل از جلســه علنی شورای شهر تهران بود که آقای انصاری در تذکر به چمران، رئیس شورا، به این موضوع اشاره میکند؟ تمام اين مراحل قبل از مطرحشــدن در صحن بود، حتی من نمیدانســتم ايشان که در صحن تذکر داده، چقدر در جريان هستند.

خب، پس از اطمینان از صحت مطالب و ســایر پیگیریها، چطور اسناد را منتشر کردید؟ برای اينکه فضای عمومی دچار تشويش نشود، اسناد را جداگانه و مقطعی منتشر کردم.

شما با جریانهای سیاسی هم ارتباط دارید؟ من را به ســتاد آقای مسجدجامعی نســبت دادند؛ درحالیکه تنها در يک جلسه ايشان را ديدهام و در همان جلســه هم او را نقد کردم. بعد هم من را به جريانهای سياسی و

ديدار با افراد خاص نسبت دادند؛ در صورتی که من هيچگونه فعاليت سياسی نداشتم. از آقايان مســجدجامعی و مطهری و حافظی گرفته تا آن طرف، آقای حســن عباسی و برادران زيباکالم از من حمايت کردند؛ چون موضوع سياسی نبود و به من انگ سياسی يا فساد مالی نمیچسبيد و اتفاقا در آن فهرست منتشرشده، تعدادی از افراد اصالحطلب را هم داشتيم و ما همه فهرست را منتشر کرديم.

درباره پیگیری و انتشــار چنین مواردی از فســاد، غیر از مســائل شرعی، قوانین و آییننامهها و حتی توصیههای اکید از ســوی مقام معظم رهبری را داریم که به عنوان نمونه در موضوع باغات شخصا ورود داشتند؛ یعنی خأل قانون نداریم، اما با وجود این، آن اقدام عاجل، صریح و بهموقع را شاهد نیستیم. به هيچ عنوان خأل قانونی در برخورد با فســاد نداريم. به عنوان نمونه قانون انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات را داريــم و چند وقت قبل آييننامــه اجرائی ماده 8 قانون انتشار در دولت ابالغ شد. قانون برگزاری مناقصات را داريم که در سال 83 تصويب شده و همين قانون بهصراحت عنوان میکند اين شکل از واگذاری امالک و اموال عمومی از طرف شــهرداریها غيرقانونی است. عالوه بر اينها، قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را داريم. در کنار اينها، قانون ارتقاي نظام سالمت اداری و مقابله با فساد را داريم که عموما مردم از اين مســائل خبر ندارند و درباره آنها اطالعرسانی نمیشود. در واقع دســت مردم و رسانهها برای انتشار تخلفات بســيار باز است، اما عموما از اين موارد بیاطالع هســتيم و بايد در افکار عمومی و بهوســيله خود روزنامهنگاران بيشتر روی اين موضوع کار کنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.