درباره نویسنده

Salnameh Shargh - - اندیشه -

نانســی فریزر نظریهپــرداز فمینیســت آمریکایی، در حال حاضر استاد فلسفه و سیاست در دانشگاه نیو اسکول نیویورک اســت. عمده شهرت وی بهخاطر نقدش بر سیاستهای هویتی و فمینیسم لیبرال معاصر است. تمرکز فلسفی اصلی او بر مفهوم عدالت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.