سفر قصهها

Salnameh Shargh - - داستان -

احسان عبدالقدوس ،)199۰-1919( نويسنده و روزنامهنگار مصري است كه سردبيري «االخبار» و رياست هيئت تحريريه «االهرام» را به عهده داشــته و در داستاننويســي، در كنار همنسالنش نجيب محفوظ و يوسف سباعي و محمد عبدالحليم عبداهلل، از شيوه ويژه خويش بهره برده است. احســان نويسندهاي واقعگراســت كه شــايد به دليل روزنامهنگار بودن نثري گزارشي دارد و شگردهاي پيچيده مدرنيســم را در بيانش به كار نميگيرد. در محتواي آثارش نيز به زندگي و رفتار مردم، در حال و هواي مصر و كشــورهاي جهان سوم، ميپردازد. او به شدت بر اين باور بود كه روابط انساني برپايههاي عشق، راستي و آزادي عقيده استوارند؛ تشكيل شوراي عالي ادب و هنر در مصر به دعوت وي پا گرفت و در پايهگذاري باشگاه داستان و جمعيت اديبان فعاليتي شايسته داشت. احسان عبدالقدوس با نوشتههايش از محدوده ادبيات محلي فراتر رفت و جهاني شد، و در طول دوران فعاليتش به جوايز داخلي و خارجي ارزشمندي دست يافت. بســياري از آثارش به زبانهاي ديگر ترجمه شــدهاند، يا براي ســاختن فيلمهاي سينمايي و سريالهاي تلويزيوني مورد استفاده قرار گرفتهاند و خود نيز فيلمنامههاي بسيار نوشته و در آگاه كردن افكار عمومي و زمينهســازي براي انقالب 1952 نقشي بس مهم داشته است؛ انقالبي كه نظام سلطنتي دستنشانده انگليس را برانداخت و جمهوري را حاكم كرد. مادر احســان عبدالقدوس بنيانگذار مجله «صباحالخير» و مؤسســه «روزاليوســف» بــود و او، پس از فارغالتحصيلــي از دانشــكده حقوق، به كار وكالــت پرداخت و همگاه در اين مؤسســه كار ميكرد، اما خيلي زود از وكالت دســت شست و با استفاده از موقعيتي كه «روزاليوسف» برايش فراهم آورده بود، با سياســت و سياستمداران روابطي برقرار كرد و از اين فرصت براي پربارتر كردن نوشتههايش سود برد و روزنامهنگاري مشــهور و معتبر شــد، اما هزينهاش را نيز پرداخت؛ بارها به زندان افتاد و در معرض ترور قرار گرفت. آثار داســتانياش هم اغلب رويكردي سياســي دارند و بيشترشان را انتشارات «روزاليوسف» منتشــر كرده است، كه از آنها ميتوان «عينك سياه»، «من آزادهام»، «عمرم كو؟»، «نميخوابم» و «سفر قصهها» را نام برد كه در اين آخري گزارشنويسي را با قصه درآميخته و يكي از بهترين كارهاي اوست. در ايران، تاكنون كتاب مســتقلي از اين نويسنده بهچاپ نرسيده، اما صاحب اين قلم شش داستان كوتاه از او را در مجموعه «فلفل» آورده است كه انتشارات فكرآذين به چاپش رسانده و برخي قصههاي طنز نويسندههاي عرب را در خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.