چالش :2017 آیا این واقعا یک موزه است؟

Salnameh Shargh - - هنر -

در دنیای خشن سیرکها، سیرک خورشید ‪)Cirque du Soleil(‬ به بزرگترین تولیدکننده تئاتری دنیا ملقب شــده؛ چون بعد از یک شــروع ســخت در دهه 08، آنها معنای یک ســیرک معاصر را از نو برای خود تعریف کردند. برای تضمین موفقیت بلندمدتشان و پایدارماندن، قدرت منحصربهفرد خود را تشخیص دادند و از شر المانهای گرانقیمت ســیرکهای سنتی که برپاکردنشان هم خیلی ســخت است، خالصی یافتند. آنها هنوز یک سیرک هستند، اما سیرکی سازگار با شرایط امروز. خطوط هوایی مانند SouthWest و EasyJet نیز اقدامی مشابه را انجام دادند؛ هنگامی که در ارتباط با پروازهای کمهزینه پیشــتاز شدند. با رهایی از المانهای ناپایدار و تأکید بر هســته اصلی تجارتشــان، آنها خط هوایی را از نو تعریف کرده و آن را به عنوان یک شغل واقعی اجرا کردند. در ســپتامبر 2016 از من خواسته شــد راجع به بازتعریف آنچه امروزه یک موزه معنی میشود، در هلسینکی سخنرانی و کارگاهی نیز برگزار کنم. اعتقاد من آن است که یک موزه مدرن، لزوما یک سازه ایستا و ُصلب نیست، بلکه بیشتر یک مجموعه پویا از افراد و ایدههایشــان اســت که رویکردهای تضمین یک اتفاق دارای فهم برای مخاطبانشان را در هم میآمیزند. در هلســینکی، من از عبــارت «موزه آزاد ‪»)Freestyle museum(‬ اســتفاده کردم. همانطور که شــریک تجاریام اریک اسکیلپ میگوید: «تنها یک نوع موزه آینده وجود ندارد»، تنها یک قالب و الگو وجود ندارد. مثــال بارز چنین مــوزهای، موزه هنر خیابانی آمســتردام اســت؛ ســازمانی پویا که از همســایگانش برای فضای نمایشــگاهی بهره میبرد و همه بــا هم در جوامع محلی مشــارکت میکنند و ســاختمان ســنتی خاصی نیز ندارند. رویکرد آنها این ســؤال را برمیانگیزد: آیا موزه هنر خیابانی آمســتردام واقعا یک موزه است؟ جواب ساده است: بله!. هرچند اصال شــبیه موزه نیست، البته اگر آن را با یک موزه کالسیک مقایسه کنید. موزه هنر خیابانی آمســتردام رویکردهای خالف عرفی دارد، اما بدون شــک یک موزه است. در هلسینکی وقتی از من پرسیده شد که موزهها را از نو تعریف کنم، از مفهوم کارتهای فرهنگی اســتفاده کردم. این 64 کارت در مجموع، همه آنچه را که یک موزه باید باشد و میتواند باشــد تعریف میکند. یک به یک، من کارتها را برمیداشــتم و اهمیت آن را برای بازتعریف یک موزه به چالش میکشــیدم. آیا شــما هنوز یک موزه هستید؛ اگر به ســمت آموزش بروید یا اقدامات آنالین انجام دهید یا به سیاست بپردازید؟ این یک موضوع دشــوار اســت. جوابها صرفا به بله یا خیر محدود نمیشــوند و جوابها از عمومیت نیز برخوردار نیستند. یک موزه بدون ساختمان ممکن است بر یک موزه سنتی تفوق داشــته باشد. ژانویهای که گذشت، ما نســخه 2017 کارتهای فرهنگی-نسخه موزه را بهروزرسانی کردیم. وقتی آن را برای نسخه 2016 توسعه میدادیم، این رویکرد که یک موزه چه هست و چه میتواند باشد، هنوز مفهومی گسترده و عام بود. معتقدم نســخه بهروزشده حتی در این موضوع عامتر است. 16 کارت گرایش جدید و 16 کارت الهام جدید به آن افزوده شــد که تنوع ایدههای مربوط به آینده ســازمانها را نشــان میدهد و همچنین رویکرد منحصربهفرد شما از آینده را تعریف میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.