صداهايي كه طنين ندارد

آيا صدای تغييرات را ميشنوند؟ نگاه تیره به آینده

Salnameh Shargh - - زاویه - گيسو فغفوري دبير گروه روزنامه فردا

ما را به سختجاني خود چنين گمان نبود* شــايد كمتر زماني مانند ســالي كه گذشت اين مصرع ميتوانســت حالوهواي روزهايي را كه پشت سر گذاشتيم، توصيف كند. مرور كوتاه اتفاقات سالي كه گذشت، مجموعهاي از لحظههاي عجيب و دهشتناك در فضاي عمومي را دربر ميگيرد. اين فهرست طوالني، نمونهاش ميشود برخورد دو قطار، پالسكو، كولبران، ظهور ترامپ و مرگ آيتاهلل هاشميرفسنجانی.هركدام از اين اتفاقات ميتواند نگرانیها و غمهاي بزرگي را براي مردم يا حداقل بخشي از مردم يك كشور به همراه داشته باشد همانطور كه براي ما داشت. اما روندي كه براي ما سپری شد، كمي متفاوت بود؛ با شنيدن خبر شوكه شديم، در شبكههاي اجتماعي واكنش نشان داديم و نوشتيم و نوشتيم و از غصه و غممان گفتيم و كمي بعد هم به مديرانی كه چندان در اجراي وظايفشــان موفق نبودند، اعتراض كرديم و اندكي بعد مصيبتي ديگر بر ســرمان آوار شــد و اتفاق قبلي فراموش شــد و تمام سؤالها و درخواستها به كوه مسائل بيپاسخ اين سالها پيوست و فراموش شد. هركدام از اين اتفاقها ميتواند قوانين و روند فعاليتهاي اجرائي كشــورهاي ديگر تحتتأثير قرار دهد و مســير فعاليتها و ايمنسازيهايش را تغيير ميدهد. همه ما بارها اين پاسخ را از مديران را شــنيدهايم كه ما فعاليتهايمان جهادي انجام ميشــود. اما ميبينيم كه بسياري از مرزهاي اخالقي مسئوالنمان تغيير كرده و نمیدانيم آيا فهرست كردن كارنامه گذشته پاسخ به كوتاهیهای امروزاست؟ وما ســؤالهاي بيپاسخ بسياري داريم: از جانباختن آتشنشانهاي حاضر در پالســكو كه حتي ماســك و 30 امكان ديگر هم برايشــان كم بود، از درختهايي كه شــبانه قطع ميشــوند، از امالكي كه تخفيف ميخورد، از بيتالمالي كه صرف سرمربیهای تيم ملی و بازيكنان يكميلياردي اســتقالل و پرسپوليس ميشود، از بيتالمالي كه صرف زدن بنر در گوشهوكنار شهر و فحش به كشورهاي ديگر ميشود، تا پروندههاي متعدد احمدينژاد، مرتضوي و ديگر اعضاي دولت قبلي و نميدانيم... نمي دانيم چرا يادكردن از آيتاهلل هاشمي، حتي در تلويزيون كشــور خودش ممنوع اســت و...چند فاجعه پشــت هم ميتواند بسياري را بيحس كند؛ مثل اتفاقي كه براي بسياري پيش آمده است، اما ما اين سؤالهايمان را ميگذاريم در كنار ناراحتيهاي بعد از هر فاجعه و غمي كه از مرگ و ازدســتدادن اعتمادهايمان ايجاد میشود و در كنار ترديدي كه درباره آينده داريم. آيا مقامات اين تغييرات و نگرانیها را ميبينند؟ آيا اين تغييرات بزرگ و كوچك اخالقي را ميبينند يا معتقدند تا اينجاي سقوط، به خير گذشته اســت؟ همه اين نكتهها ما را به جايي ميرساند كه در اين پرونده سعي كرديم به آن بپردازيم. ما ســراغ يك پژوهشگر و جامعهشــناس- محســن گودرزي- رفتيم و درباره نگرانی از آينده بين بســياري از مردم پرسيديم و سراغ ســه حقوقدان- فريده غيرت، بهمن كشاورز و هوشنگ پوربابايــي- رفتيم تا درباره مجموعهاي از ســؤالهای بيجوابمانده دولت يازدهم و مســير پيشرويش را بپرسيم. مسيری كه چندان روشن و اميدوارانه به نظر نميرسد.

*شكيبي اصفهاني

طرح: سحر گاهان، شرق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.