سايه سنگین سیاست

علم، کاالی بیمشتری در بازار مکاره دنياي امروز

Salnameh Shargh - - زاویه - زینب همتی دبیر گروه علم

«دونالد ترامپ» در مراســم تحليف خود درباره علم هيچ حرفي نزد. البته اين كار براي يك رئيسجمهور چندان هم عجيب و غيرعادي نيســت. هيچيك از رئيسجمهورهاي پيشــين آمريکا مثل «رونالد ريگان»، «جورج بوش» پدر و پسر و حتي «بيل كلينتون» هم درباره علم حرفي نزدند. اما محققان و پژوهشــگران حوزه علم خاطرات خوش و دلچســبي از مراسم تحليف «باراك اوباما» در ســال 2009 دارند. «اوباما» در آن مراســم متعهد شــد كه علم را به جايگاه واقعــياش بازميگرداند، درنهايت هم تاريخ گواهي میدهد كه او به اين قولش وفا كرد. هنگامي كه رؤســايجمهوری دربــاره علم حرف ميزنند، عمال در ذهنشــان به موضوعاتی مانند بودجه، افراد و سياســت فکر ميكنند. هرچند «ترامپ» در مراسم تحليف از علم ســخن نگفت، اما كارشناسان سخنهای بســياری را از او به خاطر دارند. نزديكترين ارجاع «ترامپ» به علم اين كامنت اوســت: «ما آمادهايم... براي گشودن مرزهاي فضا، براي خالصكــردن زمين از بدبختي بيماريها، به مهار انرژيهــا، صنايع و فناوريهاي آينده». او همواره در كمپينهاي انتخاباتي خود اين شــعار را تکرار ميكــرد: «من آمريکا را به جايگاه پرشــکوهش بازميگردانم». البته بسياری از كارشناســان تأكيد كردند كه منظور «ترامپ» از شــکوه آمريکا، در حقيقت رونق تجارت و ســرمايهگذاری اســت، وگرنه ضديت او با علم و فناوری و محيطزيســت از همان آغاز بر همگان آشــکار بود. «ترامپ» بارها با صدای رســا، بديهیترين دســتاوردهای علم و وقوع گرمايش زمين و تغييرات اقليم را منکر شــده است؛ او گفته اين ادعا، توطئهچينیها برای ضربهزدن به اقتصاد آمريکاســت و تأكيد كرده است از پيمان پاريس خارج میشــود و قول داده كه مجوزهای بيشتری برای بهرهبرداری از معادن زغالســنگ اعطا میكند، استخراج گاز را افزايش میدهد و به جای انرژیهای نو، در زمينه نفت و گاز و سوختهای فسيلی سرمايهگذرای میكند. او معتقد است واكسيناسيون به شکل كنونی نهتنها تأثير خوبی ندارد بلکه واكسن سهگانه يا MMR باعث بروز اُتيسم میشود. وی بر اين باور اســت كه آســفالت خيابانهای نيويورک از برنامه فضايی مهمتر است؛ عالوه بر اينها به آمارها و اعداد و روشهای آماری هم توجهی ندارد و فقط همان چيزهايی را قبول دارد كه تأييدكننده گفتهها و كارهای او باشــد. او ابايی از بيان صريح چنين موضوعي ندارد. واقعيت آن اســت كه «ترامپ» زودتر از آنچه گمان میكرديم، شعارهای ضدعلمی خود را عملی كرده اســت؛ برای مثال، يکی از اولين كارهای او تالش برای انحالل سازمان حفاظت محيطزيســت )EPA( بود. با توجه به طرز فکر، ســابقه عملکرد، تيم همکاران و دوســتان «ترامپ» بايد بيش از اينها منتظر رفتارهاي ضدعلم «ترامپ» بود. اما آيا با اين توصيفات، بايد نگران آينده علم و فناوری در آمريکا و در نتيجه، كندشــدن ســرعت توسعه علم يا تضعيف همکاریهای علمی بينالمللی بود؟ به باور بسياری از دانشمندان رويکرد علمی «ترامپ» زيانبار اســت، درعينحال برخی ديگر نيز بر اين باورند كه ساختار نظام علمی در كشورهای پيشرفته، چندان مبتنی بر سليقه رئيسجمهور نيســت و در آينده دانشگاهها، پژوهشگاهها و نمايندگان مجامع علمی مانع انحراف ديد در مسير توسعه علم و فناوری خواهند شد.

مورد عجیب «دونالد ترامپ»

عکس : Science

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.