ورق بزنیم یا کلیک کنیم؟

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

خبرگزاریه//ا و ش//بکههای اجتماعی در سالهای گذشته مس//یر اطالعرسانی را بهط//ور هدفمند تغییر داده و رس//انهها توانستند، دست جدیترین رقیب خود را تا حد زیادی ببندند. روزنامههای عمومی در دنی//ای آنالی//ن تلگرام، اینس//تاگرام و برخ//ی دیگر از ش//بکههای مجازی - که ام//روزه هر کدام آنها نقش یک رس//انه را دارند - فاصله معناداری با مخاطبان خود پیدا کردهاند. اینترنت در س//الهای گذشته بسیاری از روزنامهها را وادار به عقبنش//ینی کرد. عقبنشینی از سنگری که قرنها در آن با ناآگاهی عمومی جنگیده بودند، سنگری که توپخانه آن در چاپخانهها نصب ش//ده بود. با این حال روزنامههایی که دیگر منتش//ر نمیشوند، دست از رسالت اطالعرسانی برنداشته و سایتها و پایگاههای خبری خود را به طور آنالین راهاندازی کردهاند. در بین روزنامههایی که سنگر چاپخانه را ترک کردند، ایندیپندنت که روزنامه صبح بریتانیا بود، بیش از دیگر روزنامهها به چشم میخورد. این روزنامه که جایزه بریتی//ش اوراد پرس را در شناس//نامه خ//ود دارد، از ۶۱ مارس ۶۱۰۲ دیگر چاپ نش//د و نس//خه اینترنتی خود را راهاندازی کرد. دلیل این عقبنشینی بزرگترین دغدغهای است...

امیر مهرزاد دبیر صنعت زیرساخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.