الیههای پنهان و پدیدار یک تشکل

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

جهان به طرز شگفتآور و شتابانی به سوی تخصصی ش//دن پیش میرود. اکنون در پزشکی دوره تخصصی «م//چ تا انتهای انگش//تان دس//ت» وج//ود دارد. یعنی پزشک برجستهای که این دوره را میگذراند تمام دانش و کوش//ش خوی//ش را تنها متوجه «دس//ت» آن هم نه تمام دس//ت بلکه کف دس//ت میکند و باقی بخشهای «دست» را به پزشک و متخصص دیگری وامیگذارد. چنین است که «دست» سه متخصص دارد؛ از کتف تا آرنج، از آرنج تا مچ و سرانجام از مچ تا سرانگشتان. روزنامه «گسترش صنعت» پس از پیمودن 3 س//ال تجربهاندوزی در روزنامه وزین « » و بیس//ت و چند س//ال از آغازینتولدگسترشصنعت،اینکبازهمژرفنگریوویژهنویسیدربخشبزرگوگسترده صنعت را سرلوحه هدف خود قرار داده است تا به هرچه تخصصی تر کردن 3 روزنامه مستقل گس//ترش صنعت، گسترش تجارت و بزودی گسترش معدن، بتوانیم خدمتی متفاوت را در موسس//ه « » ارائه کنیم. امید که جامعه صنعتی میهن، ما را پذیرا باشد و با همکاری دوس//ویه مطبوعاتی – صنعتی بتوانیم روزنامهای تخصصی در چارچوب صنعت پیش روی متخصص//ان این حوزه فراهم آوریم. در «گس//ترش صنعت»، همچن//ان فرمهای جداگانه صنع//ت کالن، خودرو، صنایع کوچک و زیرس//اختها را عرضه خواهیم کرد. این تالش در راستای توجه ویژه به حوزه بزرگ صنعت و چشماندازهای آن است. ما معتقدیم هر بخش از صنعت میتواند برای خود رسانهای مجزا و پر محتوا داشته باشد. به امید روزی که در خانواده بزرگ « » بتوانیم دهها رسانه تخصصی را برای مخاطبان ارزشمند خود فراهم کنیم.

بهناماوکههرچهبخواهدهمانمیشود ناصربزرگمهر مدیر مسئول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.