معمای در آمدهای مالیاتی دولت و تولید

گزارش‹«گسترش‹صنعت‹»از‹افزایش‹۷/۷درصدی‹درآم‹دهای‹حاصل‹از‹مالیات‹ارزش‹افزوده‹در‹الیحه‹۶۹

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

از ابتدای اجرای این قانون، مودی//ان بس//یاری ازجمل//ه تولیدکنندگان داخلی نس//بت به نح//وه اج//رای آن اعتراض داش//تند و در سالهای اخیر نی//ز بهدلیل به وج//ود آمدن ش//رایط رکودی در کش//ور، بار مشکات ناش//ی از اجرای ای//ن قانون برای تولیدکنندگان تش//دید ش//ده و آثار نامطلوبی روی فعالیتهای آنها گذاش//ته اس//ت حال با افزایش درآمدهای حاص//ل از مالیات ارزش افزوده در الیح//ه بوجه 96 و رس//یدن آن به رق//م 6۲هزارو 949 میلیارد تومان بیم آن میرود که فش//ار بر صنایع بیشتر ش//ود. به تازگی علی الریجانی، رییس مجلس ش//ورای اس//امی نیز در دیداری که با پیشکس//وتان ات//اق بازرگانی ایران داش//ت با اع//ام اینکه قان//ون مالیات ارزشافزوده مخل تولید اس//ت گفت: قان//ون مالیات بر ارزشاف//زوده اکنون به مشکلی بزرگ برای تولید و اصناف تبدیل شده در حالی که فلسفه اصلی آن درست بوده است. ما باید سیستمها را به نحوی مکانیزه کنیم که درصدی که قرار اس//ت به عنوان مالیات لحاظ شود مستقیم به حساب خزانه برود.

رییس مجلس ش//ورای اس//امی با تاکی//د بر اینکه بازگرداندن قانون به ریل اصلی دغدغه مجلس اس//ت گف//ت: از کمیس//یون اقتص//ادی و مرک//ز پژوهشها خواس//تهایم س//امانی ب//ه ای//ن وضعیت بدهن//د و از کمیس//یون تلفیق نیز خواستهام زمان مشخصی برای مکانیزه ش//دن سیس//تمها تعیین کنند. البته فلسفه اصل//ی این قانون درس//ت بوده اما اجرای آن اش//تباه است و به یک عامل مخل تولید تبدیل شده است.

‹تحقق‹ارقام‹دور‹از‹انتظار ‹

براس//اس اعام س//ازمان امور مالیاتی کش//ور در 5 ماه ابتدایی سال59 نزدیک به ۱۱هزار میلیارد تومان مالی//ات بر ارزشافزوده وصول ش//ده ک//ه این میزان نشان از تحقق 9۸درصد بودجه مصوب دارد. بر همین اس//اس صنعتگران معتقدند اگر در شیوه اجرای اخذ مالیات بر ارزشافزوده تغییری رخ ندهد تحقق مالیات بر ارزشافزوده سال 96 دور از انتظار خواهد بود.

س//یاوش غیبی، کارش//ناس مالیاتی در گفتوگو با گس//ترش صنعت ضم//ن تاکید بر اینکه ب//ا توجه به ساختار اقتصادی عمده س//هم مالیات ارزشافزوده از سوی تولید تامین میشود گفت: مالیات ارزشافزوده متغیری اس//ت که وابسته به شبکه فروش است به عبارت دیگر اگر فروش تولیدکننده در س//ال آینده ۰۱درصد افزایش پیدا کند حدود ۰۱درصد نیز مالیات بر ارزشافزوده افزایش پی//دا خواهدکرد. با توجه به اینکه در فض//ای اقتص//اد ای//ران کاالی قاچاق، کاالی ش//بهدولتی و کاالی معافی//ت از مالیات وجود دارد این امر منجر میش//ود تا فش//ار مضاعف//ی بر واحده//ای صنعتی مالیاتدهنده وارد شود و دچار زیان شوند. همین امر باعث خواهد ش//د تا کاالیی که 9درصد مالیات بر ارزشافزوده برای تولید آن پرداخت شده در انبار بماند و نه تنها درآمد دولت محقق نشود بلکه تولیدکننده نیز به سهم خود نرسد.

‹فراگی ‹ر‹نبودن‹قانون ‹

غیب//ی با بی//ان اینک//ه فراگی//ر نب//ودن مالیات بر تم//ام بخشه//ا یکی دیگ//ر از عوامل فش//ار بر تولید اس//ت اظهارکرد: عم//ده تولیدات کارگاه//ی معاف از مالیات هس//تند، بس//یاری از کاالها همچون دارو نیز از مالیات معاف هس//تند بنابراین زمانی که افزایش//ی در درآمده//ای حاصل از مالیات بر ارزشافزوده ایجاد ش//ود تحقق درآمدهای دولت مستلزم فشار بیشتر بر بخشهای تولیدی است که مالیات پرداخت میکنند بنابراین فشار بر تولید بیشتر خواهد شد.

وی اف//زود: در بحث مالیات اگ//ر افزایش مالیات به شکل شوک مالیاتی به وجود بیاید نهتنها درآمد دولت افزایش پی//دا نخواهد کرد بلکه کاه//ش نیز خواهیم داشت البته رش//د ۷درصدی سهم درآمدهای مالیات بر ارزشافزوده طبیعی اس//ت و ش//وکی وارد نخواهد کرد اما دولت اگر بهدنبال تحقق افزایش مالیات است باید از ورود کاالی قاچاق جلوگیری و سهم مالیات بر ارزشافزوده را بین تمام صنایع توزیع کند.

‹۶‹چالش‹عمده‹در‹اجرای‹قانون ‹

به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی در تحقیقات انجام ش//ده نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزشاف//زوده به ش//یوه فعلی و با احکام و بس//ترهای موجود را یکی از مهمترین چالشهای صنایع کش//ور عنوان کرد و 6چالش عمده «معافیت برخی کاالها از پرداخت مالیات و نبود معافیت زنجیره پیشین آنها»، «نح//وه اس//ترداد مالی//ات ارزشافزوده پرداخ//ت ش//ده»، «کاس//تیهای زیرس//اختی در اج//رای قان//ون»، «تفسیرپذیر بودن برخی احکام و امکان سلیقهای ش//دن اجرا»، «استرداد اعتبار مالیات//ی فعاالن اقتصادی و بروز و ظهور پدیده کدفروش//ی»و «شناسایی نشدن مودی//ان مالیاتی پنهان و س//نگینی بار پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان ش//فاف» را از مهمترین مشکات اجرای قان//ون مالیات بر ارزشافزوده برش//مرد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیس//یون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکی//د بر اینکه افزایش درآمده//ای حاصل از مالیات بر ارزشافزوده با ادامه روند کنونی فش//ار را بر تولید افزایش خواه//د داد، گفت: طب//ق برنامهریزیها قرار ب//ود پس از پایان برنامه پنج//م یک بازنگری بر قانون مالیات بر ارزشافزوده انجام شود، حتی صحبتهایی مبن//ی بر کاه//ش نرخ تا ۸درصد نیز مطرح ش//ود اما برخ//اف برنامهریزیها این قانون برای س//ال 96 نیز تمدید شد و حتی بحثهایی برای افزایش نرخ انجام شده است.

‹لزوم‹اخذ‹مالیات‹از‹مصرف‹کننده ‹

ریی//س کمیس//یون صنایع ات//اق بازرگان//ی ایران با تاکی//د بر اینکه برای کاهش فش//ار ب//ر تولید باید ی//ک نظ//ام جامع مالیات//ی عادالنه ب//ر اقتصاد حاکم ش//ود گفت: درحالحاض//ر روش دریاف//ت مالیات بر ارزشافزوده اشتباه است و بنگاههای تولیدی به مامور وصول مالیات تبدیل ش//دهاند. در تم//ام دنیا مالیات ب//ر ارزشافزوده از مصرفکننده نهایی اخذ میش//ود ام//ا در ایران تولیدکنندگان مس//ئول وصول مطالبات دولت هس//تند. روغنی با بیان اینکه ش//رایط مالیات بر ارزشافزوده س//ختگیرانه اس//ت اف//زود: مالیات در قیمت تمامش//ده سهم باالیی اس//ت و باید تا ۲، 3ماه نیز حق دولت از س//وی تولیدکننده پرداخت شود در صورت//ی که در این م//دت مطالب//ات تولیدکنندگان وصول نمیش//ود. بنابراین تنها قربانی ش//یوه اجرای مالی//ات بر ارزشافزوده تولیدکنندگان هس//تند. وی ب//ا بیان اینکه با توج//ه به رکود حاکم ب//ر تولید این میزان افزایش درآم//د حاصل از مالیات ب//ر ارزشاف//زوده محق//ق نخواهد ش//د اظهارک//رد: درحالحاض//ر دولت همین میزان مالیات بر ارزشافزوده را نتوانسته بهطور کامل محقق کند بنابراین با ادامه همین روند در س//ال آین//ده این میزان محقق نخواهد شد.

بناب//ر این گزارش، این افزایش س//هم مالی//ات ب//ر ارزشاف//زوده ت//ا حدودی براساس پیشبینی خروج صنایع از رکود و تجربه رونق در س//ال آینده پیشبینی شده اما بنابرگفته کارشناسان و تولیدکنندگان موانعی همچون کاالی قاچاق مانع رقابتپذیری درس//ت شده اس//ت بنابراین دول//ت باید ضمن جلوگی//ری از ورود کاالی قاچاق به ب//ازار اقدام به اصاح قانون مالیات بر ارزشافزوده کند تا بتواند درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزشافزوده را محقق کند.

براساس الیحه بودجه ۶۹ کل کشور اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزشافزوده مصوب سال ۷۸ تا پایان س/ال ۶۹ تمدید ش/د عالوه بر این براساس اعدد و رقم پیشنهاد شده در بودجه س/ال آینده، درآمد دولت از محل مالیات ارزشاف/زوده حدود ۷/۷درصد معادل۰۰۱۲میلیارد تومان نس/بت به قانون بودجه امس/ال افزایش خواهد یافت به گفته صاحبنظران با توجه به ش/یوه اجرای مالیات ارزشافزوده که تولید س/هم قابل توجهی در آن دارد تحقق این میزان منجر به افزایش فشار بر بدنه تولید خواهد شد.

سیدمحمدحسن سیدزاده

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.