افزایش مالیات فشار بیشتر بر تولید

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در تم//ام دنی//ا دولته//ا در زم//ان رکود مالیاتها را کاهش و اعتبار مالیات//ی را به بنگاهها اختص//اص میدهن//د. ات//اق بازرگانی نیز استراتژی مناسب برای توس//عه تولید و کس//ب و کار را همین ام//ر میداند و در دو س//ال گذش//ته نیز همواره اعت//راض خ//ود را نس//بت ب//ه افزای//ش مالی//ات اع//ام کرده است. در جلسات هم اندیشی با دولت نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی همواره با این استراتژی موافق بوده اما در عمل آنچه اجرا میشود متفاوت اس//ت. در شرایطی که رشد چندانی را در بنگاهه//ای اقتصادی ش//اهد نیس//تیم رودررو کردن بنگاههای اقتصادی و س//ازمان امور مالیاتی عمل نادرستی اس//ت. سازمان مالیاتی از دهههای گذشته همواره به دنبال اعتمادس//ازی میان مودیان و س//ازمان بوده اما متاسفانه با این اقدام//ات اعتماد در کمترین جای//گاه خود قرار گرفته است.

تجربه نش//ان داده زمانی که س//هم مالیاتی در استانها و بخشهای مختلف تعیین میش//ود دستگاههای مالیاتی به هر طریق به دنبال آن هس//تند تا س//هم خود را محقق کنند به همین دلی//ل افزایش درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فش//ار را ب//ر تولیدکنندگان افزایش خواهد داد. بنابر استعامهایی که در هیاتهای حل اختاف انجام ش//ده پروندههایی وجود دارد که واقعیت به ش//کل دیگری اس//ت اما مامور مالیاتی برای آنکه به درآمد مشخص خود برس//د پرونده را به نحو دیگری تنظیم کرده است. با چنین روش//ی افزایش س//هم درآمدهای مالیاتی منجر به افزایش فشار بیشتر بر تولید خواهد شد و بیشتر نیز تولیدکنندگان شناسنامهدار مورد آسیب قرار خواهند گرفت.

فلسفه مالیات ارزش افزوده اخذ مالیات از مصرفکننده نهایی اس//ت اما این موضوع در حد شعار باقی مانده است. برای روش//ن شدن این موضوع درخواست داریم تا سازمان ام//ور مالیاتی اعام کند چند درصد از مالیات ارزش افزوده از ش//بکه توزیع که آخرین حلقه مرتب//ط با مصرفکننده اس//ت حاصل میش//ود. در حال حاضر هر آنچه در ش//بکه توزی//ع وجود دارد یا در کش//ور تولید ش//ده ی//ا از مبادی قانونی وارد میش//ود یا از طریق قاچاق تامین ش//ده است اما در عمل ش//اهد هستیم که سهم شبکه توزیع از مالیات بر ارزش افزوده کمتر از پنج درصد اس//ت. از س//وی دیگر برای س//اماندهی اخذ مالیات از ش//بکه توزیع بحث نصب صندوقهای فروش مطرح اس//ت که متاسفانه دولت عزمی برای اجرای این امر ندارد. تمام این موارد دس//ت بهدس//ت یکدیگر داده که با وجود تمام تاشها برای مبارزه با قاچاق سیس//تم توزیع عاقهمند به همکاری با قاچاقچیان اس//ت. چون قاچاقچی از کس//ی فاکتور نمیخواهد اما تولیدکننده مجبور به اخذ فاکتور اس//ت و شبکه توزیع به دلیل فرار از مالیات تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد. درنتیجه مزایا برای همکاری با قاچاقچیان در سیس//تم توزیع بیشتر است.

ات//اق بازرگان//ی هم//واره نظ//ر و پیش//نهاد خ//ود را در کارگروههای دولت و کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اس//امی اعام کرده اما متاس//فانه در حوزه عمل کمتر به آن توجه ش//ده اس//ت. با این وجود اتاق پیشنهاداتی را در ای//ن زمینه ارائه کرده اس//ت. از آنجایی ک//ه نظام مالیاتی ب//ه دنبال چرخهه//ا و حلقههای گمش//ده در نظام مالیاتی اس//ت اتاق بازرگانی پیش//نهاد کرده تا مالیات 5 درصدی صنوف حذف ش//ود تا صنوف به بهان//ه فاکتور از همکاری با تولیدکنندگان س//ر باز نزنند. اتاق بازرگانی معتقد است اصاح قانونی که به بیراهه رفته دشوار است به همین دلیل پیش//نهاد کردهایم تا نرخ 9 درصد مالیات ارزش افزوده به 3 ت//ا 4 درصد تقلیل پیدا کند. از س//وی دیگر جرایمی که به تولیدکننده به س//بب فش//ارهای ش//بکه توزیع تحمیل میشود باید حذف ش//ود. درحال حاضر تولیدکنندگان به مس//ئول اخذ مالیات تبدیل شدهاند و اگر حلقههای بعدی مالی//ات خود را پرداخت نکنند باید هزینه تخلفات دیگران را پرداخت کنند. سازمان مالیاتی نیز در این جریان با وجود آنکه خود آگاه از مش//کات است و تقصیری در اجرای این قوانین ندارد اما ناچار به اجرای این قوانین اس//ت. بنابراین طبیعی است زمانی که فشار زیادی روی یک سازمان وجود داش//ته باشد مشکات و تخلفهای مختلف در آن به وجود بیاید. ممی//زان مالیاتی در حال حاضر ب//ه خوبی میدانند که این رقمها قابل وصول نیس//ت اما زمانی که رقمی را به آنها تکلیف میکنند آنها نیز به ناچار فش//ار را بر تولید وارد میکنند. در این جریان کمیسیون تلفیق و دولت مقصران اصلی هس//تند اما تمام امور به نام مودیان و س//ازمان امور مالیاتی تمام میش//ود. در سیاستهای اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقاب اباغ فرمودند یکی از 4۲ بند مربوط به این اس//ت که درآمدهای دولت باید از طریق مالیات تامین ش//ود و س//ایر بندها مربوط به حمایت از تولید است اما در ظاهر درپیادهسازی بندهای اقتصادمقاومتی تنها به این بند توجه کافی شده است .

محمود توالیی رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.