گسترش‹تعامالت‹اقتصادی‹باثبات‹و‹آرامش‹حاکم‹بر‹اقتصاد‹ایران‹

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

رییس دفت//ر رییسجمه//وری در ادامه س//فر خود به س//وئد ب//ا اعضای ش//ورای بینالمل//ل صنای//ع ای//ن کش//ور دی//دار و گفتوگو کرد.

به گ//زارش پایگاه اطاعرس//انی دولت، محم//د نهاوندیان در این دیدار با تش//ریح حوزههای متنوع اقتصاد ایران برای اعضای این شورا اقتصاد ایران را دارای شرایط ویژه و مغتنم توصیف کرد و گفت: در شرایط کنونی شرکتها و صاحبان س//رمایه و فعاالن اقتصادی دنیا با سهولت هرچه تمامتر و بسیار بهتر از گذشته میتوانند با ایران مشارکت و همکاری داشته باشند.

نهاوندی//ان ب//ا بی//ان اینک//ه بخ//ش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی کش//ور فعالتر از گذشته شده، گفت: در برنامهریزیهایی که برای اقتصاد ایران شده، بیشترین نقش و جایگاه به بخش خصوصی اختصاص یافته و از رهگذر ثبات و آرامش اقتصادی که وضعیتیپایداررابرایفعالیتهایمشترک و سرمایهگذاری فراهم میکند شرکتهای س//وئدی میتوانن//د همکاریه//ای گس//تردهای را ب//ا بخش خصوص//ی ایران تعریف و با یکدیگر تعامل کنند.

در این نشس//ت همچنین اعضای شورای صنای//ع س//وئد س//واالت خ//ود را درب//اره ش//رایط و توس//عه همکاریهای اقتص//ادی با ایران و سرمایهگذاری در صنایع گوناگون با نهاوندیان مطرح کردن//د و زمینههای توس//عه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گفتن//ی اس//ت ش//ورای بینالملل صنایع س//وئد بزرگترین س//ازمان اقتصادی این کش//ور متشکل از ش//رکتها، بانکها و نهادهای مالی است که نیمی از صادرات سوئد را در اختیار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.