وزیر‹اقتصاد‹خواستار‹افزایش‹تعامالت‹بانکی‹میان‹ایران‹و‹چک‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

علی طیبنیا، وزیر ام//ور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار با رییس مجلس نمایندگان این کشور با استقبال از سرمایهگذاری شرکتهای چ//ک در ایران خواس//تار افزایش همکاریها و تعامات بانکی بین دو کشور بهعنوان پیشنیاز توسعه همکاریهای اقتصادی شد. به گزارش ایرن//ا، عل//ی طیبنیا، وزی//ر ام//ور اقتصادی و دارایی کش//ورمان ک//ه بهمنظور ش//رکت در اجاس کمیس//یون مش//ترک اقتصادی ای//ران و چک به پراگ س//فر کرده اس//ت با یان هاماچ//ک، رییس مجلس نماین//دگان جمهوری چک دیدار ک//رد. یان هاماچک در این دیدار با اش//اره به روابط خوب و رو به رش//د دو کش//ور و تب//ادل هیاتهای مختلف سیاس//ی و اقتصادی بین دو کش//ور در سالجاری بر گس//ترش هرچه بیشتر روابط در همه زمینهها تاکید کرد. وی با ابراز خرس//ندی از برگزاری اجاس کمیس//یون مش//ترک اقتصادی بین ایران و چک بر آمادگ//ی و عاقهمندی ش//رکتهای چک برای س//رمایهگذاری مشترک در حوزه صنایع بهویژه خودروس//ازی و اح//داث خطوط ریلی در ای//ران تاکی//د ک//رد. وزیر ام//ور اقتصادی و دارایی کش//ورمان نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اجاس کمیسیون مشترک اقتصادی و همکاریهای رو به افزایش دو کشور در بخش اقتصادی به ظرفیتها و قابلیتهای چشمگیر کش//ورمان در حوزه تجارت، ان//رژی، صنایع و معادن و نیز موقعیت ممتاز کش//ورمان در منطقه اش//اره و خاطرنشان ک//رد: جمهوری اس//امی ای//ران با توجه به س//ابقه خوب فعالیت ش//رکتهای چک در ایران از س//رمایهگذاری این شرکتها در حوزههای یادشده استقبال میکند. طیبنیا همچنین خواس//تار افزایش همکاریها و تعامات بانکی بین دو کش//ور بهعن//وان پیشنیاز توس//عه همکاریهای اقتصادی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.