رفع مشکالت کم آبی و تصفیهخانه شهرک صنعتی اشتهارد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز از فعالیتهای عمرانی س//طح ش//هرک صنعتی و همچنی//ن از 3 واحد صنعتی بازدید کرد.

به گ//زارش خبرن//گار گس//ترش صنع//ت از الب//رز، جهانگیر ش//اهمرادی در این بازدید با حض//ور در 3 واحد تولیدی بر رفع مس//ائل و مشکالت این واحد و دیگر واحدهای مشابه تاکید کرد و گفت: صنعتگرانی که در ش//هرک صنعتی اش//تهارد مش//غول فعالیتن//د اغلب از صاحب//ان صنایع خوش//نام و کارآفرینان برتر اس//تانی و کش//وری هس//تند که حمایت از این اف//راد در راس برنامههای مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی الب//رز در ادامه از بخشه//ای مختلف ش//هرک بهویژه از روند فعالی//ت عمرانی در ای//ن بخش بازدید کرد و افزود: رفع مش//کالت س//طح ش//هرک که بهصورت عمومی اس//ت و همه صاحبان صنایع با آنها درگیر هس//تند باید با برنامهریزی دقیق و مش//ارکت مطلوب ش//رکت شهرکهای البرز و شرکت خدماتی شهرک صنعتی مورد بررسی قرار گیرد که نتیجه این همکاری ش//کوفایی و بهبود اوضاع این شهرک خواهد بود. شاهمرادی سپس از روند فعالیت فنی اصالح و رفع مشکالت تصفیهخانه شهرک بازدید کرد و با اعالم رضایت از وضعی//ت فعلی ای//ن تصفیهخانه گفت: اگر ای//ن کار با همین س//رعت و دقت پیش برود، عالوهبر رفع کامل بوی بد ناش//ی از تصفیه فاضالب که سالها ساکنان شهرک و مردم اشتهارد را آزار میداد، میتوان از پساب تصفیهخانه برای رفع مشکل کمآبی در بعضی بخشها استفاده کرد. وی همچنین بر همراهی و همکاری بی//ش از پی//ش ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز با ش//رکت خدماتی ش//هرک صنعتی برای رفع هرچه س//ریعتر مش//کالت این ش//هرک تاکید کرد. رییس هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز حفظ محیطزیست در استان را الزمه توسعه دانس//ت و تصریح ک//رد: با توجه به این امر مهم، از س//وی دیگر البرز واجد اس//تقرار صنایع بزرگ است تا عالوه بر تضمین تولید و اش//تغال برای اس//تان و نیل به موفقیتهای صنعتی، مباحث زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی استان مدیریت شود.

ش//اهمرادی تجمیع صنایع در شهرکهای صنعتی را تنها راه علمی و عملی در حفظ محیطزیس//ت استان عنوان کرد و افزود: در غیر این صورت پراکندگی صنایع میتواند مش//کالت بسیاری را برای استان ایجاد کند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان اظهار کرد: اجرای زیرس//اختها در ش//هرکهای صنعتی، موج//ب پویایی و فعال شدن ش//هرکهای صنعتی میشود و رغبت سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال را بهدنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: تکمیل و توس//عه زیرس//اختها در شهرکهای صنعت//ی و رف//ع نی//از صنعتگ//ران از مهمترین اهداف ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اس//ت که امیدواریم ب//ا افتتاح و بهرهب//رداری کام//ل از این پروژههای عمرانی گامی مناس//ب در جهت رشد و تعالی صنعت استان برداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.