ظرفیتهای صنعتی خراسان جنوبی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان جنوبی ب//ر معرفی قابلیتها و ظرفیتهای خراس//ان جنوبی به م//ردم و س//رمایهگذاران داخلی و خارجی تاکید کرد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان جنوبی، عباس جرجانی بر ارتقای س//طح آگاهی جامعه به سیاستها و ماموریته//ای ای//ن ش//رکت تاکید ک//رد و گفت: تبیین جایگاه اطالعرس//انی و تقویت نگرش جامعه به سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، گسترش و تعمیق اطالعرس//انی ب//ا محوریت معرف//ی جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد و بهبود فضای کس//بوکار و مدیریت شرایط بحرانی و فضاسازی منفی رسانهای از دیگر اهداف برگزاری این جلسه است که باید همه بر آن تاکید زیادی داشته باشیم.

جرجان//ی ب//ه ظرفیته//ای موج//ود در ش//هرک صنعت//ی بیرجند اش//اره و اظهارکرد: در این ش//هرک صنعت//ی قابلیتهایی مث//ل واحده//ای دانشبنیان، ش//هرک فناوری، مراکز خدمات فناوری و کسبوکار، خوش//ههای صنعت//ی ...و وج//ود دارد ک//ه بای//د به س//رمایهگذاران معرفی ش//ود چراکه شناس//اندن این قابلیتها در جهت جذب سرمایهگذار در شهرکهای صنعتی استان تاثیر زیادی دارد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان جنوبی ب//ا تاکید بر اینکه باید تالش ش//ود تا دیدگاه مردم را از س//پردهگذاری در موسس//ات و بانکها به س//مت س//رمایهگذاری در بخشهای صنعتی هدایت کنی//م، عنوان کرد: عالوهبر این باید با حمایت و خرید تولی//دات داخلی اس//تان به ماندگاری س//رمایهها در استان کمک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.