مدیران کمک کنند، سرمایه می آید

وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹در‹گردهمایی‹مدیران‹عامل‹شرکت‹شهر‹کهای‹صنعتی‹سراسر‹کشور:

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

محمدرض//ا نعم//تزاده، وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت در گردهمای//ی مدیران عامل ش//رکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور اظهار کرد: یکی از وظای//ف مدیران تامین امکانات اس//ت و یکی از همین امکانات نیز تامین مالی اس//ت بنابراین اگر مدیران در میدان عمل به سایران کمک کنند پول نیز به دست میآید.

وی تاکی//د ک//رد: ما وظیف//ه داری//م در مناطق کمتربرخوردار و مناطق مرزی اشتغالزایی کنیم از اینرو طرحی برای اش//تغالزایی و ماندگاری در این مناطق به دولت ارائه ش//ده تا باعث رونق اقتصادی در مرزهای کشور شود.

به گقته نعمتزاده یکی از وظایف مدیران تامین امکانات اس//ت و یکی از همین امکانات نیز تامین مالی اس//ت بنابراین اگر مدیران در میدان عمل به سایران کمک کنند پول نیز به دست میآید.

وی با بیان اینکه شهرکهای صنعتی از آنجا که به دولت وابسته نیستند امکان تامین مالی مناسبی دارند، ادامه داد: یک امتیاز شهرکهای صنعتی آن است که به منابع داخلی متکی هستند بنابراین هر یک ریال آن باید مناسب هزینه شود.

وزیر صنعت، مع//دن و تجارت گفت: در موضوع تامین و نگهداری زیرس//اخت شهرکهای صنعتی نباید فرهنگ غلط ش//هرداریها رسوخ کند. تامین خدمات زیرساختی، آبرس//انی، ایجاد و نگهداری معابر، آسفالتریزی، درختکاری ...و باید در اولویت باشد و بهطور مناسب و صحیح انجام شود.

نعمتزاده تاکید کرد: گ//زارش وقوع حوادث در صنایع مس//تقر در شهرکها را تهیه و اطالعرسانی کنی//د. همچنین مدیران ش//هرکها باید با بازدید از صنای//ع مس//تقر در ش//هرکها در موض//وع «اچاسایای» به صاحبان صنایع مشاوره دهند.

وی آم//وزش را یک//ی از م//وارد خدمات//ی در شهرکهای صنعتی برش//مرد و افزود: نادانی یکی از دالیل عقبماندگی اس//ت بنابراین برای رسیدن به توسعه باید به موضوع آموزش جدی و کاربردی پرداخته ش//ود. همچنین اثربخش//ی آموزش از تشریفات آن مهمتر است.

وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت اف//زود: س//رانه آموزش//ی در بخ//ش صنایع کوچک و متوس//ط کم اس//ت اما در صنایع پیش//رفته ساالنه تا ۰6 نفرس//اعت دورههای آموزشی برگزار میشود.

نعم//تزاده خطاب به مدیران عامل ش//هرکهای صنعتی اظهار کرد: باید کمک کنیم ت//ا واحدهای صنعتی در تش//کلهای مختل//ف از جمله طرح توس//عه خوش//ههای صنعتی فعالتر شوند.

وی ادام//ه داد: در بحث فروش نیز باید خدمات مش//اورهای به صاحبان صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی داده شود.

‹نظ/ارت‹بیش/تر‹مدی/ران‹ب/ر‹حف/ظ‹و‹ ‹ نگهداری‹زیرساخ ‹تها

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت//ی ایران در ای//ن گردهمایی یک روزه ضمن تشریح اقدامات سازمان در سال «اقتصاد مقاومتی، اق//دام و عمل» خواس//تار نظارت بیش//تر مدیران ب//ر حفظ و نگه//داری زیرس//اختهای عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی شد.

یزدان//ی بازدید از زیرس//اختهای عمرانی ۰52 شهرک و ناحیه صنعتی تا پایان سال را از برنامههای اصلی س//ازمان عنوان کرد و گفت: عالوهبر بازدید مسئوالن کشوری، همه مدیران شرکتهای استانی باید بهصورت مستمر بر وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان نظارت کنند و نسبت به صیانت از سرمایههای هزینه شده حساس باشند.

معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر تعامل موثر با نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی و سایر مس//ئوالن استانی در جهت بهبود فضای کسبوکار، ایجاد رونق در تولید و همچنین رفع دغدغهه//ای صنعتگران تاکید کرد: ش//رکت شهرکهای صنعتی استانی همچنین باید بیش از گذش//ته توسعه و بهبود زیرساختها و آمادهسازی آن برای واحدهای صنعتی را در دس//تور کار خود قرار دهند زیرا سرمایهگذاران و مدیران واحدهای تولی//دی برای بهرهمندی از امکانات و زیرساختها در شهرکهای صنعتی مستقر شدهاند.

یزدانی همچنین با اش//اره به کاهش هزینههای جاری و اس//تفاده بهینه از آن ب//رای اعتب//ارات عمران//ی تصریح ک//رد: کارگروهای اس//تانی در جهت اص//الح قیمتگ//ذاری اراضی صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی در استانها تشکیل ش//ود و پیش//نهادات خود را هرچه س//ریعتر در زمینه اصالح نظام قیمتگذاری اراضی صنعتی با رعایت وضعی//ت مناط//ق کمتربرخ//وردار و توسعهیافته ارائه کنند.

مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در ادامه خطاب به مدیران شرکتهای استانی ضمن تاکید بر تعامل موثر با بانکها افزود: شرکت شهرکهای صنعتی استانی باید در هر استان وضعیت واحدهای صنعتی را که در سایت بهینیاب ثبتنام کرده و در کارگروه رفع موانع تولید مصوب شدهاند، پیگیری کنند تا ب//ا همکاری بانکها بتوانند از تس//هیالت طرح رونق بهرهمند شوند.

یزدانی در بخش دیگری از س//خنانش با اش//اره ب//ه انعق//اد 17 تفاهمنام//ه همکاری مش//ترک با س//ازمانهای دولتی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، ترغیب بنگاههای صنعتی کوچک به حضور در فرابورس و بهرهمندی از مزایای بورس کاال، توانمندس//ازی واحدهای صنعتی با برگزاری دوره آموزش//ی و نی//ز تش//کیل کنسرس//یومهای صادرات//ی ازجمله موضوعاتی اس//ت ک//ه باید در استانها با جدیت دنبال شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین بر تشکیل شورای فرهنگی در همه اس//تانها و پیگی//ری موضوعات مرتبط با مس//ائل امر به مع//روف و نهی از منکر و ش//ورای اطالعرسانی تاکید کرد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت، درگردهمایی یکروزه معاونان و مدیران مستقل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران ضمن تشریح برنامهها و اقدامات انجام ش//ده در س//ال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» خواس//تار همکاری جدی شرکتهای استانی در تحقق سیاستهای حمایتی س//ازمان از واحدهای صنعتی کوچک و متوس//ط مانن//د برگ//زاری ۰61ه//زار دوره آموزش//ی برای صنعتگران مستقر در شهرکها توسعه خوشههای کس//بوکار در س//طح کشور، نوس//ازی و بهسازی واحدهای صنعتی کوچک ...و ش//دند. همچنین در حوزه تکمیل و کیفیسازی زیرساختهای عمرانی ش//هرکهای صنعتی ض//رورت واگ//ذاری اراضی صنعتی مطابق طرح مصوب شهرس//ازی و صیانت س//رمایههای صرف ش//ده در ش//هرکها و نواحی صنعتی مورد تاکید قرار گرفت. در این گردهمایی با اش//اره به بارگذاری س//امانه اطالعات مکانی در 768 ش//هرک و ناحیه صنعتی به موضوعاتی مانند مدیریت دان//ش، تکمیل س//امانه اطالعات مکانی همه ش//هرکها نواحی صنعتی و س//رمایهگذاری در ش//هرکها و نواح//ی صنعت//ی پرداخته ش//د. عالوهبر این، مدیران عامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی سراس//ر کشور یونس ژائله کارآفرین برتر و صادرکننده ممتاز صنعت غذایی کشور در سال 95 به تش//ریح اقدامات انجام شده در حوزه کارآفرینی پرداخ//ت و تجربههای خ//ود را دراختیار حاضران ق//رار داد و به س//واالت مطرح ش//ده در این حوزه پاسخ داد.

همچنی//ن در ای//ن گردهمایی با حض//ور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مس//عود عظیمی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان یزد بهدلیل اقدام//ات و عملکرد مطلوب در س//ال 94 تقدیر و لوح یادبودی به وی اعطا شد.

گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور به منظور ارائه گزارش و بررسی موضوعات مربوط روز پنجشنبه در تهران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار ش/د. در این گردهمایی بر تش/کیل ش/ورای مشورتی آموزش صنایع کوچک در استانها تاکید شد. همچنین ضرورت واگذاری اراضی صنعتی مطابق طرح مصوب شهرسازی، تس/هیل در امور قراردادهای سازمان با ابالغیههای صادر شده و ضرورت نظارت بیشتر بر حفظ و نگهداری زیرساختهای عمرانی شهرکهای صنعتی مطرح شد. عالوهبر این رعایت قانون برگزاری مناقصات براساس شیوهنامه اجرایی الزامی خوانده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.