اجرای‹83‹طرح‹پژوهشی‹در‹شرکت‹شهر‹کهای‹صنعتی‹فارس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس از اجرای 8۳ طرح پژوهشی در این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنع//ت از فارس، شاهپور قنبری در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش با بیان اینکه اجرای این طرحها در راستای برنامههای س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در زمین//ه ارتقای وضعی//ت صنایع کوچک این اس//تان در حال انجام است، اظهار کرد: طرحهای پژوهش//ی ب//ا محوریت توجه ب//ه صنایع کوچ//ک در بخشه//ای ارتقای س//طح به//رهوری و کیفی//ت محص//والت واحده//ا و نی//ز شناس//ایی ظرفیتهای صنعتی استان فارس اجرا شده است.

وی ب//ا بیان اینک//ه اعتبارات مناس//بی به اجرای طرحه//ای پژوهش//ی اختصاص یافته اس//ت، افزود: از ویژگیه//ای مهم اجرای این طرحهای پژوهش//ی استفاده کاربردی از نتایج طرحها در راستای تقویت و ح//ل مش//کالت صنایع ب//وده که در ای//ن زمینه فعالیتهای موثری انجام شده است.

قنبری بر ضرورت تقویت و توس//عه همکاریهای علمی - پژوهش//ی بین شرکت شهرکهای صنعتی فارس با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین مراکز علمی و پژوهشی این استان تاکید کرد و گفت: در این زمینه از دیدگاهها و طرحها با اولویت تقویت و حمایت از صنایع کوچک و ارتقای بهرهوری، تولید و افزایش مهمتری//ن واحدهای صنعتی در بازارهای داخل//ی و خارج//ی حمای//ت میکنی//م و تاکن//ون قراردادها و تفاهمنامههای مختلفی با دانش//گاههای استان فارس منعقد شده است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه این ش//رکت تاکن//ون از1۳ پایاننامه تحصی//الت تکمیلی نیز حمایت کرده اس//ت، گفت: این پایاننامهها در راس//تای تقویت صنایع کوچک اجرایی ش//ده و نتایج آن بهصورت رایگان دراختیار صنایع قرار گرفته است.

قنب//ری در ادامه مهمتری//ن محورهای طرحهای پژوهش//ی را کارآفرین//ی، توس//عه فن//اوری، ارتقا و بهب//ود روشهای تولی//د کاهش ضایع//ات، ارتقای به//رهوری، افزای//ش کیفی//ت توس//عه ش//بکهها و خوشههای صنعتی، توسعه بازار و همکاریهای فنی و اقتصادی، آسیبشناسی، عارضهیابی و ارائه راهکار برای حل مشکالت صنایع کوچک، توسعه صادرات، ارتقای شاخصههای کسبوکار و ارتقای توان رقابتی واحدهای صنعتی، مصرف بهینه انرژی و بهرهگیری از روشه//ای نوین و فناوریهای روز در این صنایع اعالم کرد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس افزود: پژوهش، زیربنای توس//عه بوده و بدین لحاظ نیز حمایت از طرحهای پژوهش//ی از اهمیت باالیی برای توسعه صنعتی برخوردار است.

قنبری افزود: پژوهشگران، صاحبنظران، استادان و دانش//جویان و شرکتهای مش//اورهای میتوانند از حمایته//ای ای//ن ش//رکت در زمین//ه طرحها و محوره//ای پژوهش//ی مرتب//ط با صنای//ع کوچک، بهرهمند شوند.

وی با بیان اینکه بیش از 59درصد صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی این استان را صنایع کوچک تشکیل میدهد، گفت: از برنامههای ویژه حمایت از صنایع کوچک، کاربردی کردن پژوهشهای مرتبط با این صنایع اس//ت که برمبنای اصول علمی انجام شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.