پای لهستانیها به شهرک صنعتی قرچک باز شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

با استقبال س//رمایهگذاران داخلی و خارجی از ش//هرک صنعت//ی قرچ//ک، پ//ای سرمایهگذاران لهستانی نیز به این شهرک باز شد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی تهران، سرمایهگذاران لهس//تانی به منظ//ور حضور در ش//هرک صنعتی قرچک و س//رمایهگذاریهای صنعت//ی و اقتص//ادی ب//ا فرماندار این شهرستان دیدار و گفتوگو کردند.

مسعود مرس//لپور، فرماندار قرچک در این دیدار با اشاره ب//ه اینکه قرچ//ک ظرفیتهای بالقوهای ب//رای کار صنعتی دارد، گفت: ما با اصل س//رمایهگذاری خارجی با مش//ارکت ش//هروندان ایرانی موافقیم و آمادگ//ی الزم را برای این کار داریم.

مرس//لپور افزود: ش//هرک صنعتی قرچک یک ش//هرک جدی//د با بازدهی و نش//ان تجاری جدید اس//ت و به لحاظ موقعی//ت جغرافیایی، متقاضیان زیادی دارد که باعث ش//د ۰۰۳ هکتار بهدلیل کثرت متقاضیان به این شهرک افزوده شود.

فرمان//دار قرچ//ک نزدیکی ب//ه راهآهن و ف//رودگاه امام خمینی(ره) و س//ایر دسترسیها را ازجمله مزایای شهرک صنعتی قرچک برشمرد و افزود: اگر سرمایهگذاران آمادگی داشته باشند، مجموعه شهرستان نهایت همکاری را با آنها خواهد داشت.

در ادامه این نشست نیز س//رمایهگذاران لهستانی ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط با ایران، عالقهمندی خود را برای حضور در شهرک صنعتی قرچک اعالم کردند.

مسعود مرسلپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.