واگذاری تلفن ثابت در فاز ۲شهرک صنعتی شیراز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس از آغاز واگذاری تلفن ثابت در فاز 2شهرک صنعتی بزرگ شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از استان فارس، مهران خاکس//اری اف//زود: با توجه به پایان طرح توس//عه زیرس//اخت مخابرات//ی در فاز 2 ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز، کار نامنویس//ی از متقاضی//ان ب//رای واگ//ذاری شمارههای تلفن ثابت آغاز شده است.

وی اف//زود: متقاضیان میتوانند ب//ا مراجعه به معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی ش//رکت شهرکهای صنعتی فارس، برای نامنویسی اقدام کنند.

خاکس//اری گف//ت: طرح توس//عه مخابراتی ش//هرک صنعتی ش//یراز شامل ش//بکه فیبرنوری و توسعه ظرفیت شبکه تلفن است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و افزایش خدمات ارتباطی به صنعتگران مستقر در این شهرک صنعتی اجرا شده و در مراحل پایانی است.

معاون شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: در این طرح، س//رویسهای مخابراتی شامل تلفن ثابت، اینترنت و اینترانت مورد نیاز واحدهای صنعتی از س//وی ش//رکت شهرکهای صنعتی فارس تامین شده است.

وی افزود: طرح توسعه شبکه مخابراتی شهرک صنعتی بزرگ ش//یراز با طراحی و نصب س//وئیچ و شبکه داخلی، ظرفیت نصب 4 هزار شماره تلفن در مرحله نخست ایجاد ش//ده که این ظرفیت در فازهای بعدی و متناسب با نیاز صنایع افزایش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.