آغاز توسعه برترین واحد صنعتی کوچک در کاسپین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ب//ه گ//زارش خبرن//گار گس//ترشصنعت از قزوی//ن، ق//رارداد واگ//ذاری یک قطعه زمین ب//رای اح//داث تولیدی محص//والت پاییندس//تی پتروشیمی در متراژ ۰2هزار و ۰۰8 متر در ش//هرک صنعتی کاس//پین به ش//رکت صنعت پالست آبیار تحویل داده شد.

فریدون همتی، اس//تاندار قزوین در این مراس//م تاکید ک//رد: بنابر ظرفیتهای باالی این ش//رکت انتظار میرود ای//ن واحد تولیدی در کمتر از یکس//ال ب//ه بهرهبرداری برسد. در ادامه این مراسم استاندار در محل استقرار زمین قرار گرفت و کلنگ این واحد تولیدی را به زمین زد.

شرکت نام برده درحالحاضر بهعنوان صادرکننده نمونه استان و برترین واحد صنعتی کوچک در شهرک صنعتی لیا مش//غول بهکار ب//وده و زمین موردنظ//ر را برای طرح توسعه دریافت کرده است.

در این مراسم علی پرزحمت، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی و محمدرضا مودودی قائممقام سازمان توسعه تجارت ایران نیز حضور داشتند.

فریدون همتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.