توسعه پتروشیمی با سناریوی پروپیلن

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

پس از برگ//زاری هجدهمین همای//ش صنایع دریایی و نمایش//گاه بینالملل//ی صنایع دریای//ی و دریانوردی برای ارزیابی تاثیر این همایش، جلس//های برگزار شد که در آن ظرفیتهای موجود در صنایع دریایی ایران مورد بررس//ی قرار گرفت. در این نمایشگاه و همایش عالوهبر رونمایی از شناور شهید ناظری که برای نخستینبار در معرض بازدید ق//رار گرفت، زمینه همکاری با ش//رکتهای خارجی برای صنعتگران دریایی ایران به وجود آمد.

به گزارش مارین نیوز، سعید مظاهری، دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی در این نشست، با تشکر و قدردانی از هم//کاری و تعامل س//ازمانهای همکار در برگزاری این روی//داد مهم، حضور گس//ترده پژوهش//گران و صنعتگران بینالمللی در همای//ش هجدهم را از ویژگیهای آن اعالم کرده و در اینباره گفت: بر این اساس با توجه به استقبال قاب//ل توجه خارجیه//ا، همایش نوزده//م، ١٢ تا ٤٢ آذر ‪(١١ ٦٩٣١‬ تا ٤١ دس//امبر ٧١٠٢) در س//طح بینالمللی برگزار میشود.

س//عید مظاه//ری حض//ور گس//ترده پژوهش//گران و صنعتگ//ران بینالمللی، همکاری با ش//رکت «یوروپورت» ب//رای حضور ش//رکتهای خارجی در نمایش//گاه، مکانیزه کردن ام//ور پذیرش و ثبتنام، برگزاری جلس//ات هفتگی کمیته اجرای//ی و علمی، عقد چندین قرارداد و تفاهمنامه همکاری بین ش//رکتهای داخلی و بینالمللی، مش//ارکت باالی س//ازمانهای دریایی کش//ور، تعیین زمان برگزاری همایش نوزدهم در س//طح بینالمللی (٢١ تا 5١ دس//امبر ٧١٠٢)، تدوی//ن کتاب چکیده مقاالت انگلیس//ی، دوزبانه کردن لوح فشرده همایش، امکان دسترسی پژوهشگران به تمامی مقاالت همایشه//ای صنایع دریایی و امکان چاپ مق//االت برتر همایش در مجالت علمی پژوهش//ی انجمن را از دستاوردها و نقاط قوت همایش هجدهم اعالم کرد.

دبیر همایش هجدهم همچنین درباره س//خنرانی مدیر اتحادیه کشتیسازان روسیه تصریح کرد: الکسی رحماناف با تاکید ب//ر امکانات، تواناییه//ا و فعالیتهای بینالمللی کشتیس//ازان روس//یه گف//ت: میتوان از ای//ن ظرفیت به منظور افزایش همکاریهای دریایی بین دو کشور استفاده کرد.

ظرفیتهای صنایع دریایی ‹

پیمان مس//عودزاده، دبیر هجدهمین نمایش//گاه صنایع دریایی و دریانوردی نیز در این نشس//ت با اش//اره به اینکه نمایشگاه ‪٦١٠٢ IranImex‬ بزرگترین نمایشگاه دریایی کش//ور بود، گفت: در این نمایش//گاه ٣١١ شرکت خارجی از ٦٢ کش//ور دنیا به همراه ٠٦٢ ش//رکت داخلی مشارکت داشتند.

مس//عودزاده یکی از اهداف این نمایشگاه را پل ارتباطی بی//ن صنعتگران داخل//ی و خارجی اع//الم و تصریح کرد: با ایجاد بس//تری مناس//ب برای تجارت ب//ه این موضوع با رویک//ردی درونزا و بروننگر نگاه کنی//م. رویکرد درونزا به نوعی کس//ب تجربه از تحریمه//ای بینالمللی و اجرای اقتصاد مقاومتی است چراکه هر صنعتی باید نگاه به بیرون داش//ته باش//د و تعامالت بینالمللی خ//ود را حفظ کند تا ضمن به دس//ت آوردن فناوریهای روز بتواند به بازارهای صادراتی و توس//عه فعالیتها در نواح//ی برونمرزی اقدام کند. وی بازدید از ش//ناورهای شاخص ساخت ایران که با همکاری نیروی دریایی ارتش و سپاه فراهم آمده بود را از نکتههای قابل توجه این نمایشگاه اعالم کرد و گفت: شناور شهید ناظری برای نخستینبار در معرض بازدید عموم قرار گرفت و عالقهمندان زیادی از این ش//ناورها بازدید کردند. ردبیر نمایشگاه هجدهم همچنین درباره سخنرانی نماینده نمایش//گاه «یوروپورت» تصریح کرد: ریموند سیلیاکاس به افزای//ش عالقهمندی ش//رکتهای بینالمللی تاکید کرد و گفت: با توجه به وجود ظرفیتهای بسیار در عرصه صنایع دریایی کشور، شاهد رشد حضور شرکتهای بینالمللی در ایران هستیم. انتظارات ما برآورد شده است و عالقهمندی زیادی از طرف شرکتها برای همکاری وجود دارد.

مس//عودزاده در ادام//ه حض//ور ٦٢ کش//ور مط//رح دنیا در عرص//ه صنای//ع دریایی، بسترس//ازی توس//عه تجارت دریای//ی، ایجاد ارتباط بین صنعتگ//ران داخلی و خارجی، فرهنگس//ازی با هدف افزایش آگاه//ی عمومی از صنایع دریای//ی، ایج//اد پ//ل ارتباطی بی//ن صنعت و دانش//گاه و حضور فعال ش//رکتهای داخلی را از دس//تاوردها و نقاط قوت نمایش//گاه هجدهم اع//الم و اظهار ک//رد: امیدواریم ب//ا اس//تفاده از نظرها و تجربهه//ای گذش//ته بتوانیم این نمایش//گاه را به نمایش//گاه صنایع دریای//ی منطقه تبدیل کنی//م ت//ا تمامی کش//ورها عالقهمن//د به حض//ور در آن باشند.

وی فرهنگس//ازی را از دیگ//ر اه//داف این نمایش//گاه اع//الم کرد و برپایی غرفه ش//هدای غواص و بومیان کیش را از ویژگیهای این نمایش//گاه دانس//ت و اف//زود: بازدید دانشآموزان کیش از نمایش//گاه و حضور و مشارکت ٠٦٢ دانش//جوی دریایی در برنامههای همایش و نمایش//گاه از دیگر اقداماتی بود که در این راس//تا با همکاری سازمانها و شرکتها انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.