عملکرد خطوط کشتیرانی تایوان در ۲۱ ماه گذشته

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

خطوط کشتیرانی تایوان توانس//ت در مقابله با بحران سایه افکنده در صنعت کشتیرانی بدون ادغام خطوط خود عملکرد به نسبت خوبی را بر جای بگذارد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از مانا، بلومبرگ نوشت: درحالی که صنعت کانتینری جهان ٢١ ماه گذش//ته با بحران روب//ه رو بوده و ادغام خطوط کش//تیرانی بهوف//ور در آن دیده ش//ده است خطوط کشتیرانی تایوان با سابقه طوالنیمدت که یکی از بازوهای اولیه صنعت کش//تیرانی و حملونقل اس//ت، توانس//ت به طور مستقل به فعالیت خود ادامه دهد. بر اساس این گزارش، ٣خط بزرگ کش//تیرانی تایوان موسوم به شرکت دریای//ی اورگری//ن، ش//رکت حملونقل دریای//ی یانگ مینگ و خط//وط ونه//ای توانس//تند در برابر بحران س//ایه افکنده بر صنع//ت حملونقل کانتینری جهان خود را تا حد قابل قبولی حفظ کنند. بر همین اس//اس و بهدنبال افت ش//دید عملکرد ش//رکتهای کش//تیرانی کره و چین و ادغام ٣ شرکت بزرگ کش//تیرانی ژاپن، وزی//ر حملونقل تایوان ب//رای در امان نگاه داشتن خط اورگرین و شرکت حملونقل یانگ مینگ در میانه ش//رایط وخیم تجاری یک بس//ته یک میلیارد و ٠٠٩ میلیون دالری با نرخ س//ود ترجیحی را در اختیار این دو فعال تایوانی گذاش//ت. این گزارش ادامه داد: در ٢١ ماه گذش//ته، اورگرین تایوان بزرگترین ناوگان کانتینری آس//یا و پنجمین اپراتور در سطح جهان بود اما درحالحاضر و به دنبال همکاری مشترک خط//وط بزرگ چین و ژاپن با یکدیگر در آس//یا جایگاه س//وم را به خود اختصاص داده اس//ت. از س//ویی شرکت حملونقل دریایی یانگ مینگ نیز به موجب همپوشانی مسیرهای تجاری فرا اقیانوسی میتواند برای افزایش قدرت خود در بازار و ایجاد تع//ادل در ترازنامه اورگرین چند مس//یر را حذف کند. در این بازار آشفته اما ونهای وضعیت بهتری دارد زیرا فعالیت خود را به مس//یرهای غیررقابتی آس//یا محدود کرده و 5سال گذشته تنه//ا در ٣ دوره ٣ ماهه زیان عملیاتی را در کارنامه مالی خود ثبت کرده اس//ت. با این حال نمیتوان با وجود س//ایه تورم بر خط کش//تیرانی اورگرین، انتظار بهبود ٠٠١ درصدی و ایجاد تفاوت قابل مالحظهای در صنعت آش//فته کشتیرانی از سوی این خط داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.