بهرهبرداری از راهآهن تهران-همدان تا پایان سال

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون ساخت و توس//عه راهآهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقلی گفت: بخشی از راهآهن تهران-همدان حدفاصل تهران-س//اوه تا پایان س//ال جاری به بهرهبرداری میرس//د و ادامه مس//یر تا همدان در ٣ماه نخست سال ٦٩ تکمیل خواهد شد.

به گزارش گس//ترش صنعت بهنقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرس//ازی، جبارعلیذاکری با اش//اره به روند پیشرفت راهآهن تهران-همدان گفت: بر اس//اس سرعت اجرای کار و اقدامات در دس//ت اجرا، این پروژه حدفاصل تهران تا س//اوه تا پایان س//ال جاری به بهرهبرداری میرسد و ادامه مسیر تا همدان نیز براس//اس برآورد معاونت ساخت و توسعه راهآهن در ٣ماه نخست سال ٦٩ تکمیل خواهد شد.

وی افزود: با وجود اینکه زیرس//ازی پروژه تا بهمن س//ال جاری ب//ه اتمام میرس//د، بهطور همزم//ان ریلگذاری نیز در ح//ال انجام اس//ت که تاکن//ون ٠٦١ کیلومتر از مس//یر ریلگذاری شده و تنها 5٠١ کیلومتر دیگر تا ایستگاه همدان باقیمانده اس//ت. به گفته معاون س//اخت و توسعه راهآهن شرکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حملونقل، تکمیل و ساخت ایس//تگاههای پیشبینی ش//ده تا هفته دولت ادامه مییابد اما عملیات س//اخت کل راهآهن تهران-همدان تا ٣ ماه نخس//ت سال ٦٩ به طول میانجامد. ذاکری با اشاره به نحوه تامین مالی پروژه راهآهن تهران-همدان خاطرنش//ان کرد: طرح راهآهن تهران-همدان-س//نندج ش//امل دو پروژه تهران-همدان و همدان-س//نندج میشود که پروژه نخست به دلیل اینکه از گذشته تحتعملیات قرار داشته با استفاده از مناب//ع دولتی تامین مالی میش//ود اما ب//رای ادامه طرح حدفاصل همدان تا سنندج قراردادی با شرکتهای خارجی منعقد ش//ده که تامین مالی این پروژه به عهده آنها خواهد بود. گفتنی اس//ت، طرح راهآهن تهران–همدان–س//نندج ب//ه طول ٠١٤ کیلومتر بهصورت یکخطه، با س//رعت طرح ٠٦١ کیلومت//ر برای مس//افری و ٠٢١ کیلومت//ر برای باری طراحی ش//ده اس//ت. مس//یر تهران- همدان به طول ٠٦٢ کیلومتر و مس//یر همدان- س//نندج به طول ٠5١ کیلومتر اس//ت. همچنین این طرح در مسیر خود از شهرهای تهران، رباطکریم، ساوه، فامنین، همدان، بهار، قروه و سنندج عبور میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.