نوسازی ناوگان حملونقلی از اولویتهای وزارت راه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نای//ب ریی//س کمیس//یون عمران مجلس ش//ورای اسالمی گفت: نوس//ازی ناوگان فرسوده درحوزه ریلی و هوایی یکی از سرفصلهای اصلی برنامههای وزارت راه در این دوره بود که نشاندهنده اهمیت وزیر وقت برای ایمنی س//فر مردم اس//ت. به گزارش گس//ترش صنعت، بهنقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، س//ید هادی بهادری با اش//اره به عملکرد کلی مثبت شرکت راهآهن، استعفای مدیر شرکت راهآهن را اقدام بهموقع دانست و گفت: به طور معمول شاهد استعفای مدیران خطاکار نیستیم و استعفای این مقام مسئول نکته مهم این جریان است و نباید آن را نادیده گرفت. حت//ی این خب//ر انع//کاس زی//ادی در محافل خبری داش//ت و بهعنوان اقدامی نادر در ایران دانس//ته شد. بهادری با اشاره به اینکه نباید اعتماد مردم به سیستم ریلی کش//ور دچار خدشه شود، گفت: نوسازی ناوگان فرس//وده در حوزه ریلی و هوایی یکی از سرفصلهای اصل//ی برنامههای وزارت راه در این دوره بود که جای تشکر دارد. وزیر فعلی از همان ابتدا بر نوسازی ناوگان حملونقل عمومی اصرار داش//ت که این نشاندهنده اهمیت وی به ح//وزه ایمنی و کیفیت خدماتدهی و نگرانی از جان مردم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.