کمیسیون تلفیق، رفیق دولت

پیش‹بین‹یها‹از‹تصمیم‹نمایندگان‹برای‹تخصیص‹اعتبار‹یک‹میلیارد‹دالر‹به‹صنایع‹دریایی‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ب//ا اینکه به گفته برخی از نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی، احتمال بس//یاری برای تصویب این الیحه در کمیس//یون تلفیق وجود دارد اما ملزومات دیگری هم در این زمینه نق//ش دارند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد منابع دولت اس//ت. در صورتی که مجلس شورای اسالمی اعتبار یک میلیارد دالر برای توس//عه صنایع دریایی را تصویب کند، این دولت اس//ت ک//ه بای//د این مصوبه را اجرا کن//د. اکنون به دلیل برخی مشکالت اقتصادی و رکود تورمی، سطح اعتبارات دولت کاه//ش یافت//ه و برخی پیشبینیها نش//ان از تخصیص نیافتن این اعتبار به صندوق توسعه دریایی دارد.

البته این به معنی دراختیار نداشتن اعتبار یک میلیارد دالر نیس//ت بلکه به معنی اهمی//ت صنایع دریایی برای دولت است. در صورتی که دولت یازدهم صنایع دریایی را به عنوان صنعتی پیشبرنده در نظر داشته باشد، طبیعی است که این سهم را اختصاص دهد اما در غیراین صورت، این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب دولت، اعتب//ار مورد نیاز را تخصیص ندهد. گس//ترشصنعت در ای//ن گزارش به اهمیت صنایع دریایی و نقش مس//تقیم توسعه این صنعت بر یک چهارم جمعیت ایران پرداخته است.

‹ربع‹جمعیت‹ایران،‹چشم‹انتظار‹رونق ‹

حدود یک چهارم جمعیت کشور در استانهای ساحلی کش//ور متمرکز ش//ده و در صورتی که صنایع دریایی در ایران به رونق مناسبی دست یابد، وضعیت اقتصادی ربع جمعیت کشور بهبود چشمگیری خواهد یافت.

مه//رداد مظفری، مدیرعامل صندوق توس//عه صنایع دریایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «بیش از ۲۲درصد جمعیت کش//ور در ۷ اس//تان ساحلی زندگی میکنند که اگر در توسعه کشور به صنایع دریایی توجه ویژهای شود، مشکالت اقتصادی حدود یک چهارم جمعیت کشور برطرف میشود.»

وی ب//ا بی//ان اینکه تامین س//رمایه الزم و دریافت یک میلیارد دالر مصوب برای صندوق توسعه صنایع دریایی، از مهمتری//ن اولویته//ای این صندوق در برنامه شش//م توس//عه است، گفت: «کمیسیون تلفیق مجلس میتواند منابع مورد نیاز صندوق توسعه صنایع دریایی را در برنامه ششم مصوب کند تا شاهد تحولی در این صنایع باشیم.»

مدیرعامل صندوق توس//عه صنای//ع دریایی افزود: «از هزار و ۰۰5میلیارد دالر تجارت مرتبط با صنایع دریایی در جهان سهم ما حدود 8میلیارد دالر بوده و این در حالی اس//ت که برخی کش//ورها با شرایط ما تا ۰۱ برابر ایران از این تجارت درآمد دارند.»

وی ب//اال ب//ودن ن//رخ تورم و نوس//ان در ن//رخ ارز را از جمله دالیل رغبت نداش//تن س//رمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری در صنایع دریایی ایران دانست.

‹تقویت‹حضور‹در‹اجال ‹سهای‹بی ‹نالمللی‹ ‹

با اینکه ایران 5هزار و ۰۰8 کیلومتر مرز آبی و به دلیل موقعیت جغرافیایی ظرفیت اتصال ۹ کش//ور محصور در خش//کی را داراس//ت اما هنوز در عرصههای بینالمللی حضور مناسبی ندارد. به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنای//ع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی، ایران در 4 اجالس جهانی که با محور صنایع دریایی برگزار ش//ده، شرکت نکرده است.

س//یدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجل//س ه//م در این برنامه گفت: «ایران از 5هزار و ۰۰8 کیلومتر س//احل برخوردار است و در این زمینه میتواند برای خدماتدهی به ۹ کشور محصور در خشکی استفاده کن//د ام//ا در 4 اجالس جهانی در زمین//ه صنایع دریایی جهان حضور نداشته است.»

مقدس//ی ب//ا اش//اره به اینکه م//ا میتوانیم س//االنه تا 53میلی//ارد دالر از طری//ق خدماتدهی به کش//ورهای محصور در خش//کی درآمد داش//ته باش//یم، گفت: «در حالی که براساس مصوبات قانونی دولت باید ساالنه یک میلیارد دالر به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص دهد تنها در س//ال 4۹، 5۲میلی//ون دالر به این صندوق اختصاص داده است.»

مقدس//ی اف//زود: «دولتها در ۷ س//ال گذشته نقش خود را در حمایت از صندوق صنای//ع دریایی به خوبی ایف//ا نکردهاند و باید درنظر داش//ت که برای رش//د اقتصاد کشور باید زمینه الزم به منظور حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی در صنایع دریایی فراهم شود.

این عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی درب//اره الیحه برنامه ششم توسعه و سهم صنایع دریایی در آن اینگون//ه توضی//ح داد: «در الیحه برنامه شش//م توس//عه کمترین توجه ب//ه صنایع دریایی ش//ده بود که در کمیس//یون صنایع و معادن مجلس به این صنایع به خوبی پرداخته ش//د و پیش//نهادهای این کمیسیون به کمیسیون تلفیق ارائه شد.»

‹استفاده‹از‹۰۱‹درصد‹ظرفی ‹تها ‹

پ//س از تصویب اص//ل 44 قانون اساس//ی که معروف به اصل خصوصیس//ازی اس//ت، دولتها موظف ش//دند عالوهب//ر واگذاری بنگاههای درآمدزا به بخش خصوصی، از این بخش حمایتهای الزم برای توسعه بیشتر داشته باشند. در سالهای گذشته نیز بخش خصوصی در کشور توانس//ته به رونق و توس//عه مناسبی دس//ت یابد. با این ح//ال در صنایع دریایی هنوز اینطور نیس//ت و به گفته تولیدکنن//دگان و فعاالن بخش خصوصی، در س//الهای گذشته این بخش به توسعه چندانی دست نیافته و فقط از ۰۱درصد ظرفیتهای اقتصادی در ش//هرهای ساحلی ایران استفاده میشود.

یک فعال بخش خصوصی در صنایع دریایی کشور هم در این برنامه گفت: «ما تنها توانس//تهایم از ۰۱درصد از ظرفیت موجود در سواحل کشور استفاده کنیم.»

ملک رضا ملکپور افزود: «مش//کل ما رویکردها است و عالوهب//ر این محدودیت مناب//ع در دولت هم یک اصل اس//ت و باید برای رفع آن اج//ازه دهند بخش خصوصی وارد شود.»

وی با اش//اره به اینکه میتوانیم در زمینههای مختلف سیاستگذاری کنیم اما اگر زمینه الزم برای اجرای این سیاس//تها را فراه//م نکنیم، کارها ابت//ر میماند، گفت: «جای//گاه بخش خصوصی در صنای//ع دریایی در برنامه ششم توسعه متناسب با ظرفیت آنها نیست.»

‹صنایع‹دریایی،‹زیرساخت‹کالن‹کشور ‹

ط//رح اعتبار یک میلیارد دالری برای توس//عه صنایع دریایی نیازمند تصویب نمایندگان کمیس//یون تلفیق در برنامه شش//م توس//عه است. بر این اساس، در صورتی که نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی این الیجه را تصویب کنند، دولت موظف به اجرای آن خواهد ش//د. البته در صورت تصوی//ب، اجرای نهایی این مصوبه ب//ه عهده دولت یازدهم خواه//د بود و این احتم//ال وجود دارد ک//ه این بند در برنامه شش//م توسعه اجرا نشود. با این حال برخی نمایندگان معتقدند اهمیت صنایع دریایی در رش//د و توسعه اقتصادی و صنعتی ایران به حدی اس//ت که احتم//ال افزایش اعتبار نیز وجود دارد.

س//یدجواد حس//ینیکیا، دبی//ر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی درب//اره تخصیص ی//ک میلیارد دالر ب//ه صندوق توس//عه ملی در س//ال به گس//ترشصنعت گفت: «خوش//بختانه در مجلس یازدهم دید مناس//بی به توسعه اقتصادی کشور وج//ود دارد و به نظر میرس//د برای تصویب این موضوع مشکلی در پیش نباشد.»

حس//ینیکیا با اش//اره به اینکه احتمال افزایش سهم صندوق توس//عه صنایع دریایی در برنامه شسشم توسعه وجود دارد، گفت: «این الیحه در کمیس//یون تلفیق باید بررسی شود اما با احتساب اینکه در زمینه صنایع دریایی ایران ظرفیتهای بس//یاری دارد، احتمال دارد که حتی سهم صندوق صنایع دریایی بیش از یک میلیارد دالر در س//ال باشد.»وی با تاکید بر اینکه در ایران توسعه صنایع دریایی باید براساس برنامه بلندمدت باشد، گفت: «برنامه توسعه با اینکه سند جامعی برای صنایع و دیگر حوزههای اقتصادی کش//ور اس//ت اما باید درنظر داشت که توسعه پایدار صنایع//ی مانند صنایع دریایی نیازمند برنامههای بلندمدت اس//ت تا تغییرات سیاس//ی باعث تغییرات در روند توس//عه نشود.»دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی با اش//اره به اینکه تقویت بخش خصوص//ی در ای//ران در این زمینه میتواند مس//یر ورود سرمایهگذاران خارجی را نیز هموار کند، گفت: «یکی از موضوعاتی که برای جذب س//رمایهگذار خارجی اهمیت دارد، رونق صنعت مورد نظر در داخل کش//ور اس//ت. در صورتی که این اعتبار به صندوق توس//عه صنایع دریایی اختصاص داده شود، میتوان برای جذب سرمایهگذاران خارجی نیز اقدامات بیشتری درنظر گرفت.»حسینیکیا به این پرسش که آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران دولت میتوان//د اعتبار یک میلیارد دالری به صندوق توس//عه صنای//ع دریای//ی دهد، اینگونه پاس//خ داد: «دولت توان ارائه این اعتبار را دارد اما در این زمینه صرف توان برای ارائه کافی نیست. در شرایط کنونی دولت باید برنامههای پیش رو را ارزیابی کند و نسبت به اهمیت صنایع دریایی برای ارائه اعتبارات اقداماتی داش//ته باشد.»وی با تاکید ب//ر اهمی//ت صنایع دریایی گفت: «هر چن//د که ارزیابی ب//رای ارائه ای//ن اعتبارات نیازمند بررس//ی دقیق و همه جانبه ش//رایط اقتص//ادی و هزینههای دولت اس//ت اما به نظر میرس//د دولت یازدهم اهمیت صنایع دریایی را بهدرستی درک کرده و در ارائه این اعتبار مشکلی پیش روی دولت نباش//د.»این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت صنایع دریایی در آینده اقتصادی ایران گفت: «توسعه صنایع دریایی به معنی توس//عه یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور است. باید درنظر داشت که رونق این صنعت تا چه اندازه میتواند بر رشد اقتصادی ایران تاثیر داشته باشد.»

بر اس//اس این گزارش، به نظر میرسد اهمیت صنایع دریایی در ش//رایط کنونی اقتصادی کشور به حدی باشد که دولت پس از تصویب این الیحه در کمیسیون تلفیق، آن را اجرا کند اما با این حال تصمیم نهایی در اتاق فکر کاخ ریاستجمهوری گرفته خواهد شد.

ارائه اعتبار یکمیلی/ارد دالر به صندوق توس/عه صنایع دریایی، چشم انتظار تصمیم نمایندگان در کمیسیون تلفیق صنایع دریایی اس/ت. این اعتبار در حالی تخصیص مییابد که فعاالن و کارشناس/ان حوزه صنای/ع دریایی معتقدند ایران به اندازه کاف/ی از ظرفیتهای موجود در این زمینه بهرهای نبرده است.

سیدجواد‌حسینی‌کیا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.