ورق بزنیم یا کلیک کنیم؟

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

خبرگزاریها و ش//بکههای اجتماعی در سالهای گذشته مسیر اطالعرس//انی را بهطور هدفمند تغییر داده و رسانهها توانس//تند، دس//ت جدیترین رقیب خ//ود را تا ح//د زیادی ببندند. روزنامهه//ای عمومی در دنی//ای آنالی//ن تلگ//رام، اینس//تاگرام و برخ//ی دیگر از شبکههای مجازی - که امروزه هر کدام آنها نقش یک رس//انه را دارند - فاصله معناداری با مخاطبان خود پیدا کردهاند.

اینترنت در س//الهای گذشته بس//یاری از روزنامهها را وادار به عقبنش//ینی کرد. عقبنش//ینی از س//نگری که قرنها در آن با ناآگاهی عمومی جنگیده بودند، س//نگری که توپخانه آن در چاپخانهها نصب شده بود.

با این حال روزنامههایی که دیگر منتش//ر نمیش//وند، دس//ت از رس//الت اطالعرس//انی برنداشته و س//ایتها و پایگاههای خبری خود را به طور آنالین راهاندازی کردهاند.

در بین روزنامههایی که س//نگر چاپخانه را ترک کردند، ایندیپندنت که روزنامه صب//ح بریتانیا بود، بیش از دیگر روزنامهه//ا به چش//م میخ//ورد. این روزنام//ه که جایزه بریتی//ش اوراد پرس را در شناس//نامه خ//ود دارد، از ۶۱ م//ارس ۶۱۰۲ دیگر چاپ نش//د و نس//خه اینترنتی خود را راهان//دازی ک//رد. دلیل ای//ن عقبنش//ینی بزرگترین دغدغهای اس//ت که مدیران روزنامه هر روز با آن روبهرو هستند. اطالعرسانی باید در کمترین زمان انجام شود.

اطالعرس//انی با ابزارهایی که دنیای فناوری در اختیار بش//ر گذاش//ته، باعث میش//ود در کمتر از ی//ک دقیقه مخاطبان جهانی، به سرعت از اخبار مطلع شوند.

پرواضح است که در این شرایط روزنامهها قبل از حضور در میدان نبرد با اینترنت بازنده قطعی خواهند بود.

این س//ناریو اما برای رس//انههای تخصص//ی با کلمات دیگری نوش//ته میش//وند؛ کلمات//ی که رنگ ب//رد را به توپخانه روزنامهها بر میگرداند.

در رس//انههای چاپی تخصصی گزارشها و تحلیلهایی به چاپ میرس//د ک//ه مخاطب با تحلی//ل همان اخباری روبهرو میش//ود که آن را روی صفح//ه موبایل یا مانیتور خود خوانده است.

بر این اساس رس//انههای چاپی هنوز میتوانند در این زمین//ه نقش آگاهیبخش//ی خود را پررنگت//ر ایفا کنند. البت//ه در این نق//ش آفرینی باید تخصص یک رس//انه را نیز درنظر داش//ت. که 8۲ س//ال انتشار را با خود هم//راه دارد و در دوره جدید بیش از ۰5۶ نس//خه بهطور پیاپی به چاپ رس//انده، دس//ت به ابتکاری زده که مشابه آن اگ//ر نگویی//م در دنیا، در ایران بهطور قطع بیس//ابقه است.

پس از گس//ترش تجارت، ام//روز دومین فرزند خود را به رس//انههای ایران معرفی کرده است. نخستین ش//ماره این فرزند نوپا گس//ترش صنعت است که دومین فرزن//د نخس//تین روزنامه تخصصی صبح ایران به ش//مار میآی//د. با اینکه از ابتدا روزنامه عمومی نبود و در عرصه رقابت س//نگین رسانههای چاپی با دنیای مجازی، نم//ره قابل قبولی را برای خود دس//ت و پ//ا کرده بود اما رو ب//ه تخصص بیش//تری آورد. تخصصی که نتیجه آن 3 روزنامه با عنوانهای گسترش تجارت، گسترش صنعت و گسترش معدن خواهد بود.

بر این اساس، گسترش صنعت رسانهای خواهد بود که در طول روز از میان صدها خبر، مهمترین آنها را انتخاب کرده و به تحلیل آن میپردازد، تحلیلی که نیاز آن هنوز در جامعه اطالع و آگاهی رسانی ایران وجود دارد و متولی آن بهطور قطع رسانههای مکتوب خواهند بود.

صنعت زیرس//اخت در 4 صفحه اختصاصی به تحلیل و ارائه مهمترین اخبار روز در حوزه زیرس//اختهای کشور میپ//ردازد. تحلیلهای//ی ک//ه در این 4 صفحه منتش//ر خواهند ش//د ب//ر اس//اس گفتوگو، تالی//ف و جمعآوری اطالعات هس//تند؛ گزارشهایی که در خ//ود پیشبینی، تاثیر و پیش//ینه مهمتری//ن رویدادها را بررس//ی میکند ت//ا عالوه بر اطالعرس//انی و آگاهی بخش//ی در این حوزه تخصصی، ش//رط بقای خود در این عرصه را نیز به دست آورد.

هدف از تحریر این س//طرها انتخاب رس//انه با توجه به نی//از مخاطب اس//ت. در عصری که کاناله//ای تلگرامی توانس//تهاند بومیترین اخب//ار را در مدت چن//د ثانیه بر صفحه تلف//ن همراه هزاران مخاطب منتش//ر کنند، ورق زدن روزنامهه//ا برای خبررس//انی، درد هیچ مخاطبی را درمان نمیکند و بهتر اس//ت مخاطبانی که فقط اخبار را میخواهند، کلیک کنند.

دس//ته دیگ//ری از مخاطبان اما بهدنب//ال تحلیل اخبار هس//تند؛ تحلیلهایی که امکان آن برای مخاطبان وجود ن//دارد. روزنامهنگاران این تحلیلها را براس//اس گفتوگو با وزیران، معاونان، نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی، روسای سازمانهای مرتبط و بسیاری از کارشناسان گرد هم جمع میکنند. این دس//ته از مخاطبان نیز بهتر است باقی صفحهها را هم ورق بزنند.

امیر مهرزاد دبیر صنعت زیرساخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.