لرستان‹قطب‹صنایع‹دریایی‹کشور‹شود

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاون عملیات نی//روی دریایی ارتش با بیان اینکه جای خالی صنایع مرتبط با دریا در لرس//تان مش//اهده میشود، گفت: این اس//تان میتواند به قطبی از صنایع دریایی کشور تبدیل شود.

به گزارش ایس//نا، امیر دریادار س//یدمحمود موسوی در جمع مدیران دس//تگاههای اجرایی استان لرستان با بیان اینکه نیروی دریایی نظام جمهوری اس//المی ایران نیرویی نظامی، سیاس//ی، علم//ی و بینالمللی اس//ت، اظهار کرد: نی//روی دریایی نظام جمهوری اس//المی ایران میتواند در راستای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور نقشآفرینی کند و به توس//عه و تعمیق روابط میان ایران با س//ایر کشورهای مس//لمان و غیرمس//لمان کمک کرده اس//ت. وی ب//ا بیان اینک//ه جای خال//ی صنایع مرتبط با دریا در اس//تان لرس//تان مش//اهده میشود، تاکید کرد: چرا دانش//گاههای اس//تان لرستان پروژههای//ی مرتبط با دریا را برای دانش//جویان تعری//ف نمیکنن//د؟ ای//ن درحالی اس//ت که مراکز آموزشی س//ایر استانهای کشور ارتباط تنگاتنگی با نیروی دریایی جمهوری اس//المی ایران دارند. موسوی در پایان توضیح داد: لرستان میتواند به قطب//ی از صنایع دریایی کش//ور تبدیل ش//ود زیرا دریا ظرفیت باالیی برای ایجاد صنایع مختلف و اش//تغال دارد. وی با تاکید به توس//عه س//واحل بنادر کش//ور تصریح کرد: چرا س//واحل جمهوری اس//المی ایران از محرومترین نقاط کش//ور هستند؟ این درحالی است که در س//ایر کشورهای دریایی، آبادترین نقاط، بنادر و سواحل هستند. موسوی یادآور شد: س//واحل ظرفیتهای فراوانی برای توس//عه، س//رمایهگذاری و ایجاد اشتغال دارد اما متاس//فانه ساحلنش//ینهای ایران از فواید دری//ا بیبهرهاند و به کارهای کاذب و حتی قاچاق کاال روی میآورن//د. وی با بیان اینکه چنانچه ش//رایط و زمینه کار و همچنین صنایع مرتبط و مورد نیاز در سواحل کشور فراهم شود عالوه بر جذب نیروی انسانی موجود در آن نقاط جای خالی نیازمندیها از سایر استانها و شهرهای کشور تامین میشود. وی افزود: نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران با جود تمام محدودیتهای موجود بخش زیادی از نیروی انسانی خود را در س//واحل محروم کشور منتقل کرده و در جهت آبادانی، توس//عه و پیشرفت آن سواحل سعی و تالش کرده اس//ت. وی گفت: خوش//بختانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اس//المی ایران اقدامات خوبی در راس//تای رفع مس//ائل و مش//کالت و تلفات جادهای و استقرار بخشی از صنایع انجام داده و زمینه را برای حضور وزارت نفت در این سواحل فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.