استفاده از ابزار قانونی برای نوسازی خودروهای فرسوده

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ایرانخودرو خراسان میزبان ش//ورای هماهنگی مدیران ارتباط//ات گ//روه صنعتی ایرانخ//ودرو بود. ش//ورایی که ب//ه صورت فصل//ی هر ب//ار در یکی از ش//رکتهای تابع یا س//ایتهای استانی این ش//رکت برگزار میشود تا مدیران ضمن اعالم نظرات و چالشهای خود، از سایتها و خطوط تولید بازدیدی داش//ته باشند. در حاشیه برگزاری این شورا در ایرانخودرو خراس//ان واقع در ش//هرک صنعتی بینالود از می//دان ارتباطات رونمایی به عم//ل آمد. همچنین تمبر یادبود نشست شورا نیز رونمایی شد.

تح/ول نقشآفرینی ارتباطات ب/ا ظهور قاره ‹ ششم

مدیر ارتباطات و امور بینالملل گروه صنعتی ایرانخودرو فراگیر ش//دن فضای مجازی و ش//بکههای اجتماعی را به ظهور قاره ششم تشبیه کرد و گفت: این یک واقعیت است که بیش//تر مردم و مخاطبان بخشهای ارتباطی س//اعاتی از ش//بانهروز را در فضای مج//ازی میگذرانند و این مانند زندگ//ی کردن در قارهای جدید، خارج از 5 قاره جغرافیایی است.

علی مصریان که در جلس//ه ش//ورای مدی//ران ارتباطات گروه صنعتی ایرانخودرو در مش//هد سخن میگفت، ادامه داد: فضای مجازی و ش//بکههای اجتماعی تحولی ش//گرف و غیرقاب//ل ان//کار در علم ارتباطات ایج//اد کردهاند که اگر به صورت هدفمند و برنامهریزی ش//ده با این تحول همراه نشویم، نقش آفرینی خود را از دست خواهیم داد.

مصریان س//پس به دور ت//ازه همکاریه//ای بینالمللی خودروس//ازان با شرکای خارجی اشاره کرد و افزود: صنعت خ//ودرو نیز با توج//ه به برنامههای جدی//د و همکاریهای بینالمللی در حال تحول و به نوعی پوستاندازی است.

وی اف//زود: این تح//والت در فض//ای ارتباطات و صنعت خودرو ش//رایط حس//اس و مهمی را ایجاد ک//رده و باعث افزایش نق//ش ارتباطات در اجرای برنامههای گروه ش//ده است.

مدیر ارتباط//ات گروه صنعتی ایرانخ//ودرو ادامه داد: با تدابی//ر و برنامهریزیهای مدیر ارش//د گ//روه، ایرانخودرو نخس//تین قرارداد اجرایی و بینالمللی کشور پس از برجام را امض//ا و عملیاتی کرد که این قرارداد روزنه و آغازی برای شروع دیپلماسی کشور شد.

وی به جملهای از مدیرعام//ل گروه صنعتی ایرانخودرو مبنی بر اینکه «ما در برابر جامعه مس//ئولیم» اشاره کرد و با بیان اینکه کمیته مس//ئولیتهای اجتماعی ایرانخودرو بهتازگ//ی به یک اداره کل در س//اختار س//ازمانی مدیریت ارتباطات تبدیل ش//ده، افزود: گروه صنعتی ایرانخودرو در راستای وظایف و مسئولیتهای اجتماعی خود اقدام مهمی را انجام داده که در همین هفته در مراسمی یا حضور تنی چند از مدیران کشوری اعالم خواهد شد.

مدی//ر ارتباطات گ//روه صنعتی ایرانخ//ودرو در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی نقش همه مدیران و مسئوالن ارتباطات با گذشته بس//یار متفاوت شده است، اظهار کرد: همزمان ب//ا تغییرات صنعت//ی، باید در ارتباط//ات و افکار عمومی نیز تحول ایجاد کنیم.

مصریان «همافزایی بیش//تر در نشس//تهای مش//ترک مدیران ارتباطات» را یکی از اهداف اصلی ش//ورای مدیران ارتباطات گ//روه صنعتی ایرانخودرو دانس//ت و گفت: این نشس//ت و گردهماییها فرصت بررس//ی آنچه انجام شده و آنچه باید انجام شود را فراهم میکند و برمبنای شعار «یک گروه، یک هدف» شکل گرفته است.

مصری//ان در پای//ان به م//رور اقدام//ات اخی//ر مدیریت ارتباطات نیز اشاره کرد و گفت: ایرانخودرو دوره جدیدی از فعالیته//ای خ//ود را آغ//از ک//رده و بهعن//وان تولید و منتش//رکننده نخس//تین مجله تصویری س//ازمانی کشور، برنامههای مدونی را در دستور کار قرار داده است.

اج/رای قانون اثر پروانهای در ایرانخودرو ‹ خراسان

امیر ش//هال، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت ایرانخودرو خراس//ان در ادامه این نشست با اشاره به دور جدی//د فعالیتهای این ش//رکت اظهار ک//رد: ایرانخودرو خراس//ان در دور جدید فعالیت خدمت//ی خود همزمان با انتصاب جدید در این شرکت «مدیریت بر پایه رهبری» را بهعنوان مدل اجرایی خود انتخاب کرده است.

وی ت//الش ب//رای تغیی//ر «ن//گاه وظیفهای» ب//ه کار و جایگزینی آن ب//ا «نگاه خدمتی» را محور اصلی فعالیتها عن//وان و اظهار کرد: تعویض ای//ن زاویه دید، باعث تعمیق حس مس//ئولیتپذیری و تعهدمندی کارکنان نس//بت به سازمان شده است.

ش//هال با اشاره به کتاب «نقش دل در مدیریت» مرحوم مجتبی کاشانی یادآور شد: در این کتاب الگوی «رهبری بر دل ها» بهعنوان موثرترین مدل مدیریتی در س//ازمانهای بزرگ معرفی شده است و مدیر موفق را فردی میداند که تس//مه پروانهای میان دل و عقل میاندازد تا این دو عامل تصمیمگیریهای خطیر را متناس//ب و متوازن با همدیگر به حرکت درآورد.

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت ایرانخودرو خراسان ادامه داد: «قانون اثر پروانهای» میگوید که چگونه حرکت بالهای یک پروانه در برزیل، میتواند توفانی عظیم در ش//یکاگو به پا کند. به همین س//بب، از همان روزهای ابتدایی، اثر بالهای پروانهای در سازمان آغاز شد.

شهال حضور هرروزه مدیریت ارشد سازمان در سالنهای تولی//دی، رفع دغدغههای مالی، رفاه//ی و خدماتی تغییر سیس//تم رفتوآم//د کارکن//ان از اتوبوسهای فرس//وده و مس//تعمل۲0۳ و جایگزین//ی اتوبوسه//ای مجهز۷5۴ را ازجمله اقدامات انجام ش//ده در جهت ارتقای رفاه کاکنان اع//الم و تصری//ح ک//رد: نظمدهی ب//ه سیس//تم «جبران خدمت» و اس//تقرار انضباط پرداختی، انگیزه ماندگاری در ایرانخودرو، «درس//ت کار کردن» و «کار درست کردن» را در کارکن//ان صف و س//تاد، ارتقا بخش//ید. به طوری که دیگر از اس//تعفاهای دس//تهجمعی، ترک کارهای فلهای و غیبتهای مت//داول خبری نبود. پرداخ//ت حقوق، منظم و در تقویم مالی ش//رکت، ۳ روز در م//اه برای پرداختها قطعی شد.

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت ایرانخودرو خراسان پیادهسازی ایمن روشها را راهکاری برای خروج و ت//رک کار نیرویانس//انی عنوان کرد و اف//زود: آموزش و ارتق//ای علمی کارکنان درحالحاض//ر معنا پیدا میکند و برگ//زاری دورههای مختلف آموزش//ی، چ//ه آموزشهای اجتماع//ی اخالق//ی و چه دورههای فن//ی تخصصی، باعث ش//د تا کارکنان به فراخور مس//ئولیتی که بر دوش دارند، از آموزشهای ضمن خدمت منتفع ش//وند و سپری کردن همین دورهها، شرط الزم برای ارتقای شغلیشان به شمار میآید.

ش//هال یکی از ن//کات کلیدی ای//ن دوره را نگاه مدیریت ارش//د س//ازمان به «ارتقا از درون» و اعطای فرصت بزرگ ش//دن، به کارکنان سطوح میانی ش//رکت دانست و گفت: افزایش تیراژ تولید در س//ایت خراس//ان، از متوسط تولید روزان//ه 00۴دس//تگاه در س//ال۲9۳۱ ب//ه 00۶دس//تگاه درحالحاضر، دریافت نش//ان ۳ ستاره کیفیت و مرغوبیت در هم//ه محص//والت تولی//دی و آمادگی س//ازمان برای حرکت در مسیر اهداف و برنامههای ابالغی گروه صنعتی، فوریترین مابهازای توجه س//ازمان به سرمایههای انسانی و گوی//ای نقش رهبری س//ازمان، در هم جهتکردن بردار منافع کارکنان با منافع گروه است.

وی نمونه دیگری از تعلق سازمانی کارکنان و تالش آنها ب//رای تامین منافع خانواده بزرگ ایرانخودروخراس//ان را ن//وروز۴9۳۱ اعالم کرد و افزود: گلولههای درش//ت تگرگ در نیم دقیقه، ۴5۷۳دستگاه از محصوالت شرکت را دچار خسارتهای شدید کرد و سازمان را با بحرانی درنوع خود تجربه نشده و فراگیر مواجه کرد اما عهد اخالقی کارکنان با مدیریت ارش//د شرکت باعث ش//د تا در یک کار گروهی مش//ترک، بدون ایجاد اخالل در روند عادی تولید سازمان، ای//ن بحران، به پروژهای قابل ح//ل تبدیل و در کوتاهترین زمان ممکن، به انجام رسد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه دریاف//ت گواهینامهه//ای ‪ISO۱۴00۱ ،OHSAS۱۸00۱‬ و ISO900۱ در بس//تر میدانی محقق شده است که سازمان برای تبلور استعدادها و بضاعتهای کارکنان، در اختیارشان قرار داده است، ادامه داد: در دوره مدیریت جدید توجه به مدیریت مصرف انرژی بهویژه صیان//ت از منابع آبی دراختیار، در دش//ت بحرانی نیش//ابور یکی از اولویتهای کاری سازمان بوده که بر این اساس راهاندازی تصفیهخانه ش//رکت و بازگرداندن روزانه 00۸مترمکعب پس//اب صنعتی به چرخه تولید باعث ش//د ت//ا از مجموع ۳ چاه در اختیار ش//رکت، یک حلقه چاه از م//دار بهرهبرداری خارج ش//ود و کمک ش//ایانی در جهت حفظ منابع آبی دش//ت نیش//ابور به عم//ل آید. همچنین شرکت در تالش//ی دیگر موفق شد با حفظ استانداردهای زیستمحیطی، روزانه ۲ تن پسماند سالن رنگ را بازیافت کرده و در فرآیندی، آنها را به کفپوشهای صنعتی تبدیل کند که این اقدام، مورد تقدیر مدیران ارش//د گروه صنعتی قرار گرفت.

کار دل با انگیزه آغاز میشود ‹

ناصر بزرگمهر، مش//اور وزیر صنع//ت، معدن وتجارت در این شورا که روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد با تاکید بر اینکه هنر ارتباطات جامعه را میس//ازد، گفت: همواره این پرسش مطرح میشود که هنر روابط عمومی قادر به انجام چه امری است و ارتباط این دو واژه با یکدیگر چگونه است؟

وی با اش//اره به کتاب «نق//ش دل در مدیریت» مرحوم مجتب//ی کاش//انی یادآور ش//د: در روابط عموم//ی با بحث نرمافزاری و س//ختافزاری بهطور همزمان درگیر هس//تیم و آنچ//ه از اهمی//ت بیش//تری برخ//وردار اس//ت، موضوع سختافزاری است که از دل نرمافزار خارج میشود.

بزرگمهر با اش//اره به تجربههای جهان//ی روابط عمومی اظه//ار کرد: س//ختافزار خروج//ی در جهان ام//روز از دل نرماف//زار بیرون میآید اما ج//ای خالی به نام خط اعتباری دلافزار دارد.

مدیرمسئول روزنامه صمت با اشاره به یادداشت مدیریت ک//وک خود که هفته گذش//ته در روزنام//ه صمت به چاپ رس//ید، اظهار کرد: الزم اس//ت همه کوک کردن انسانها را ی//اد بگیری//م در غیراین ص//ورت سیس//تم نرمافزاری و سختافزاری دچار چالش جدی خواهد شد.

وی ب//ا تاکید بر اینکه روابط نرمافزاری فرآورده مغز بوده و واژهای اس//ت که انتهای آن اندیشه است، افزود: فرآورده مغز اندیش//ه اس//ت و اندیش//ه نیز بخش نرمافزاری اس//ت این درحالی اس//ت که فرآورده جس//م کار عملیاتی بوده و سختافزار به شمار میآید.

بزرگمهر با اش//اره به اینکه در فرهنگ عامه ارتباط کار و کیفی//ت انجام آن را ب//ا دل تعریف میکنند، گفت: کار دل با انگیزه آغاز میش//ود و شرق و سرزمین ما سرزمین دلی است. روابط عمومی با سالم آغاز و با لبخند شکوفا میشود و در بس//تر آنچه نام آن علم و دانش اس//ت جاری میشود و میماند.

مش//اور وزیر صنع//ت، معدن و تجارت با بی//ان اینکه در برخی موارد مدیران ارشد سازمانها تصور میکنند رضایت کارکنان ناشی از مسائل و مواردی از این دست است، اظهار کرد: اگر به آینده نگاه کنیم، وظیفه روابط عمومی از اینجا آغاز میشود چرا که باید برای آینده نقشه راه ترسیم کنند زیرا آینده عرق سازمانی خواهد بود.

وی ادام//ه داد: رواب//ط عموم//ی بای//د بتوان//د کارمند و بازنشسته خود را ترغیب به کار کند تا عاشق کارشان باشند و دلافزاری باقی بماند، مدیری که از این روند حمایت کند، مدیر موفقی خواهد بود.

بزرگمه//ر با اش//اره به برگ//زاری دورههای خ//اص برای روس//ای جمهور امریکا و کشورهای اروپایی بعد از انتصاب آنه//ا یادآور ش//د: در این دورهه//ا آموزشهایی به صورت فش//رده با نظارت دانش//گاها در س//طح مدیران و با حضور بهترین اس//تادان برگزار میش//ود. این دورهها با دو محور عم//ده حفظ منافع ملی و ارتباطات و پاس//خگویی و توجه به افکار عمومی برگزار میش//ود که نشان از اهمیت روابط عمومیها دارد.

مش//اور وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت در پای//ان اظهار امیدواری کرد که سازمان بزرگی مانند ایرانخودرو خراسان و همچنی//ن گروه صنعتی ایرانخودرو به جای س//خت کار کردن، آگاهانه کار کردن را انتخاب کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.