هزینه ایجاد شغل در صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نزدیک به 009هزار نفر بهصورت مستقیم در بخش تولید و خدمات صنعت خودرو اعم از شرکتهای خودروسازی، قطعهسازی و کاربریسازی، بخش م//واد اولیه و واس//طه، نمایندگان مجاز فروش و خدم//ات پس از فروش و همچنین فعاالن بخش لجس//تیک و دیگر خدمات مشغول فعالیت هستند که در این بین خودروس//ازان بیش//ترین هزینه را ب//رای آموزش و تربیت نیروهای انسانی خود پرداخت میکنند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.