چالشی به نام نبود تکنیسین

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در کنار رش//تههای درس//ی که این روزها جایگاهی را در دانش//گاه علمی کاربردی به خود اختصاص دادهاند، صنعت قطعه، دانشجویان این رشته را در سال جدید تحصیلی روانه این دانشگاه خواهد کرد و بر این اساس مرکز آموزش علمی کاربردی ایران وابس//ته ب//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت امس//ال پذیرای دانش//جویان رش//ته صنعت قطعه در دو مقطع کاردانی و کارشناسی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.