صنعتی که فراموش شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

این روزها انتقادهایی از س//وی فعال صنعت موتورس//یکلت میشود که مدعی هستند مسئوالن مربوط توجه الزم به این صنعت نداشته و از اینرو وضعیت مطلوبی ندارند. رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران به ضرورت ترسیم افق روشن برای صنعت موتورسیکلت کشور اشاره کرد و گفت: برای چنین مهمی باید طراحی و برنامهریزی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.