دستاوردهای صنعت خودرو رونمایی میشود

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

چهارمی//ن همای//ش بینالملل//ی صنعت خ//ودرو در راه اس//ت و باتوجه ب//ه اینکه در چند س//ال اخیر و در دولت یازدهم مذاکرات و همکاریهای زیادی در بخش خودروی ایران شکل گرفته است...

سال بیست و هشتم

شماره اول

پیاپی 1974

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.