هزینه ایجاد شغل در صنعت خودرو

در‹گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹بررسی‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنع//ت خ//ودرو ازجمله صنایعی اس//ت ک//ه عالوه بر نی//از به س//رمایهگذاری ب//اال، تربی//ت نیروه//ای انس//انی در آن نس//بت به برخ//ی صنایع از جمله قطعهس//ازی، نس//اجی ...و نیاز به هزینههای باالیی دارد و از آنجای//ی ک//ه در حال حاضر خودروس//ازان ب//ا نیروه//ای م//ازاد بس//یاری روبهرو هس//تند، پیشبینی میش//ود با آغاز و توس//عه همکاری با خودروس//ازان خارج//ی، ای//ن نیروها در ش//رکتهای جدی//د مش//غول به کار ش//ده و به//رهوری آنه//ا افزایش یابد.

بهطور کلی ایجاد ش//غل و استخدام و آم//وزش نیروه//ای انس//انی در شرکتهای خودروس//ازی هزینههای باالی//ی را ب//ه خودروس//ازان تحمیل میکن//د بنابرای//ن ای//ن دس//ته از صنعتگران ترجی//ح میدهند به جای اخ//راج نیروهای م//ازاد، به//رهوری کارکنان خود را افزای//ش دهن//د. براس//اس م//اده ۱۲ قانون کار جمهوری اسالمی ایران، قرارداد کار از طریق فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و استعفای کارگر و همچنین انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موق//ت و نب//ود تجدید صریح یا ضم//ن آن خاتمه مییابد بنابراین کارفرمایان از جمله خودروس//ازان اج//ازه تعدیل نیروه//ای مازاد خ//ود را ندارند و از آنجایی که ب//رای هرکدام از این اف//راد هزینههای باالی//ی پرداخ//ت کردهان//د، بای//د راهکارهای//ی بیندیشند که پرداخت حقوق و دستمزد این افراد، باع//ث افزایش قیمت تمام ش//ده محص//والت آنها نشود.

‹سرمای ‹هگذاری‹53هزار‹دالری‹نیسان‹ ‹

در ارتب//اط با این نکته که ب//ه ازای ایجاد هر یک ش//غل در صنعت خودرو کش//ور چه میزان س//رمایه نیاز است، اطالعات دقیقی در دسترس نیس//ت اما آنطور که مدیرعامل پیشین پارسخ//ودرو میگوید بهط//ور تقریبی ب//رای ایج//اد ش//غل در ش//رکتهای خودروس//ازی که از فناوریهای جدید استفاده کرده و به صورت کامل از روبات استفاده میکنند برای فعالیت روباتها به میلیونها دالر سرمایه نیاز است.

مهدی نیکدل در گفتوگو با گسترش صنعت با اش//اره به اینکه صنعت خودرو در ردی//ف صنایع//ی ق//رار میگیرد که هزینهه//ای اش//تغالزایی در آن بس//یار باالس//ت، توضیح داد: هزینه اشتغال در صنعت خودرو با نوع فعالیت یک شرکت خودروس//ازی (تولی//د یا مونت//اژکاری، میزان س//اخت داخل، بخش//ی که یک نی//روی انس//انی ب//رای فعالی//ت در آن آموزش میبیند )...و ارتباط مس//تقیمی دارد. گاهی برای راهاندازی یک خط رنگ حدود ۰۳میلیون دالر هزینه میش//ود ام//ا از آنجایی که بیش//تر فعالیتها از س//وی روباتها انجام میش//ود، امکان دارد برای فعالیت تنها ۰۵ نفر اشتغالزایی به وجود آید.

وی با بیان اینکه اش//تغال در صنعت خودرو بیشتر در صنای//ع وابس//ته ب//ه آن از جمله صنع//ت قطعه، خدمات پ//س از ف//روش ...و ایجاد میش//ود، گفت: اش//تغال در صنعت خودرو بیشتر در بخش مونتاژ و تریم نهایی اتفاق میافتد و با توجه به اینکه در دیگر بخشها بیشتر روباتها فعالیت میکنند، اشتغالزایی کمتری به چشم میخورد.

نیکدل برای نشان دادن هزینههایی که خودروسازان صاحبنام دنی//ا برای تربیت نیروهای انس//انی صرف میکنند به عن//وان یک نمونه پرداخت و اظهار کرد: شرکت نیسان حدود ۵۲سال پیش برای آموزش هر یک نیروی انس//انی کارخانههای خود حدود ۵۳هزار دالر هزینه میکرد و این س//رمایهگذاری از ورود این افراد در دانشگاه آغاز میشد.

به گفته مدیرعامل پیشین پارسخودرو هنگامیکه خودروسازان به س//مت اتوماسیون حرکت میکنند، نوع اش//تغالزایی متفاوت میش//ود. ب//رای نمونه به جای اس//تخدام نقاش در خط رنگ، مهندسی که به برنامهنویسی آش//نایی دارد و مهندسی که در زمینه نگه//داری روباتها تخصص دارد، اس//تخدام خواهد شد.

وی به این پرس//ش که آیا با توس//عه هم//کاری ب//ا خودروس//ازان خارجی، میزان اشتغال در صنعت خودرو افزایش مییابد، اینگونه پاسخ داد: در همکاری مش//ترک ب//ا خودروس//ازان خارج//ی اش//تغالزایی به گون//های خواهد بود که بیش//تر نیروهای متخصص و باکیفیت ج//ذب این صنعت میش//وند. عالوه بر آن در صنایع وابس//ته به خودروسازی از جمله قطعهس//ازی با توج//ه به نیاز به نیروی انس//انی بیش//تر، اتوماسیون کمتر و میزان س//رمایهگذاری پایینتر، هراندازه میزان ساخت داخل افزایش و توسعه یابد، به طور قطع شاهد افزایش اشتغال در این صنایع خواهیم بود.

وی معتقد است با فناوری قبلی برای خودروهای نس//ل جدید حرف//ی برای گفتن نخواهیم داش//ت. بخش//ی از ارتقای دان//ش فنی اتوماس//یون کردن خطوط تولید خودروسازی است که کاهش اشتغال را ب//ه هم//راه دارد. بخش//ی دیگر ب//ه محصوالتی بازمیگ//ردد که فناوریمحور نیس//تند. برای تولید ای//ن خودروها نیاز به نیروی انس//انی زیادی وجود ندارد. تهدید اصلی در خودروهای روز برای اشتغال حرکت در مسیر اتوماسیون است البته اگر تیراژ به حد قابلقبولی برسد در اشتغال اثرگذار خواهد بود. به گفته این کارش//ناس صنعت خ//ودرو، نیروی انس//انی هزینهب//ر اس//ت و در قیمت تمامشده خودروساز یا هر تولیدکننده دیگر اث//ر مس//تقیم دارد. هنگامیکه هزینهه//ای حقوق و دس//تمزد نیروی انسانی باال باشد به طور طبیعی قیمت خ//ودرو نی//ز افزای//ش مییاب//د و این موض//وع رقابت را برای خودروس//ازان س//ختتر میکند. بیشتر خودروسازان اتوماس//یون مح//وری را جایگزی//ن کارگرمح//وری کردهاند و از آن گریزی نیس//ت. اگ//ر بتوانیم تنوع ش//غل در صنایع پاییندس//تی صنع//ت خودرو ازجمله صنعت خودرو به وجود آوریم، اش//تغال در این صنع//ت ایجاد خواهد شد.

رضایی تصریح ک//رد: انتظار میرود ب//ا قراردادهای خودروی//ی در صنعت خ//ودرو اش//تغالزایی ب//ه وج//ود آید ام//ا از آنجایی که نتیج//ه این قرارداده//ا هنوز به قطعهس//ازان نرس//یده و این صنعتگران سفارش//ی دریاف//ت نکردهاند، هنوز اش//تغال جدیدی در این صنعت ایجاد نشده است.

براس//اس ای//ن گ//زارش خودروس//ازان کش//ور هزینهه//ای باالیی برای آموزش و فعالیت نیروهای انس//انی خود میپردازن//د این در حالی اس//ت که نیروهای مازاد هزینههای س//نگینی به شرکتهای خودروس//ازی تحمیل میکند. ب//ه احتمال زیاد با ورود خودروس//ازان خارجی به کشور برخی از این نیروها در شرکتهای جدید جذب خواهند شد که بهطور طبیعی این مسئله از هزینههای خودروسازان کاسته و بهرهوری این افراد را باال میبرد.

نزدیک به 009هزار نفر بهصورت مس/تقیم در بخش تولی/د و خدمات صنعت خودرو اعم از ش/رکتهای خودروسازی، قطعهسازی و کاربریسازی، بخش مواد اولیه و واسطه، نمایندگان مج/از فروش و خدم/ات پس از ف/روش و همچنین فعاالن بخش لجس/تیک و دیگر خدمات مشغول فعالیت هستند که در این بین خودروسازان بیشترین هزینه را برای آموزش و تربیت نیروهای انسانی خود پرداخت میکنند

مهدی نیکدل

امید رضایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.