کاهش‹آلودگی‹هوا‹با‹رعایت‹استانداردهای‹سوخت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آلودگی هوای کالنشرهای کشور ازجمله تهران ب//ه معظلی بزرگ تبدیل ش//ده به گون//های که با پایین آمدن دمای هوا، میزان آلودگی هوا افزایش مییاب//د و تنفس ب//رای افرادی خ//اص از جمله بیماران قلبی، س//الخوردگان و کودکان س//ختتر میشود. هنگامیکه سخن از آلودگی هوا به میان میآید، خودروس//ازان داخلی ب//ه عنوان متهمان اصلی ب//ه دلیل تولید برخ//ی خودروهای قدیمی معرفی میشوند.

بعد از آن س//وخت خودروهاس//ت ک//ه همواره مردم و مس//ئوالن نس//بت به آن اعت//راض دارند. از دو م//ورد نخس//ت ک//ه بگذریم، موف//ق نبودن طرح جایگزینی خودروهای فرس//وده در کش//ور نیز در آلودگی هوای کش//ور س//هم بسزایی دارد ب//ه گون//های ک//ه در حالحاضر ۰۱ه//زار خودرو فرس//وده که سن باالی ۵۲س//ال دارند در جادهه//ای کش//ور تردد ک//رده و هر روز ب//ر می//زان آلودگ//ی هوای کش//ور میافزایند.

در ارتباط با دالیل آلودگی هوای کشور، عضو کمیس//یون انرژی مجلس شورای اس//المی میانگین باالی مصرف سوخت خودروها و استفاده از برخی خودروهای بیکیفیت را علت ایجاد آلودگی هوا در کالنشهرها میداند.

احم//د م//رادی در گفتوگو با خبرخ//ودرو با بی//ان اینک//ه میانگین مصرف س//وخت ب//ه ازای ه//ر ۰۰۱ کیلومت//ر پیمایش بین ۸ ت//ا ۰۱ لیتر اس//ت، بیان کرده رعایت اس//تانداردهای مصرف س//وخت در کاه//ش می//زان آلودگی ه//وا موثر است.

وی در ادام//ه تصری//ح ک//رده ب//رای دستیابی به اس//تاندارد مطلوب مصرف س//وخت بای//د هم//ه ارگانه//ا ازجمله دول//ت و مجل//س ش//ورای اس//المی با هم هم//کاری کنند تا بت//وان راهکاری اساس//ی ب//رای رفع ای//ن بح//ران پیدا کرد. استفاده از فناوریهای نوین در استانداردسازی مصرف س//وخت و کاهش آلودگ//ی در تولید موثر خواهد بود این در حالی است که سوخت مصرفی کشور در وضعیت نامطلوبی دارد.

به گفته عضو کمیس//یون انرژی مجلس شورای اس//المی براس//اس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید ت//ا زمان رس//یدن برخی از صنای//ع تولیدی (همچون خودروسازی) به نقطه مطلوب اقتصادی بر آنها نظارت داش//ته باشد اما پس از دستیابی به آن مرحل//ه موظف به خصوصیس//ازی آن صنعت است. با خصوصیسازی صنعت امکان رقابتپذیری محص//والت تولیدی در بازارهای بینالمللی فراهم میشود و همچنین کیفیت محصوالت تولیدی تا حد زیادی بهبود مییابد.

براس//اس آنچ//ه م//رادی ب//ه آن اش//اره کرده، اس//تفاده از فناوریهای نوین در استانداردس//ازی مص//رف س//وخت در کاه//ش آلودگی ه//وا نقش بس//زایی دارد ک//ه امید میرود در گش//ایشهای فراه//م ش//ده این موضوع ه//م مورد توج//ه قرار گی//رد ت//ا در تعام//ل ب//ا ش//رکتهای موفق در ای//ن زمین//ه، آلودگی هوا در کش//ور ب//ه حداقل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.