‌تالش‌برای‌شفاف‌سازی ‌نرخ‌خدمات‌خودرویی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

براس//اس یک قان//ون جدید ش//رکتهای خدمات پس از ف//روش خودروس//ازان و واردکنندگان خ//ودرو ملزم به شفافس//ازی نرخ خدمات خ//ود ب//رای مصرفکنندگان شدهاند.

به گ//زارش ایس//نا، براس//اس ارزیابیهای انجام ش//ده «ب//اال بودن هزین//ه تعمیرات» از جمل//ه دالیل نارضایتی مصرفکنن//دگان ایرانی از عملکرد ش//رکتهای خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

ای//ن موضوع در تدوین اصالحیه آییننامه اجرایی قانون حمای//ت از حق//وق مصرفکنندگان خ//ودرو مدنظر قرار گرفته و شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف به شفافس//ازی نرخ خدمات برای مصرفکنندگان شدهاند.

در ای//ن زمینه در ماده ۲۲ اصالحی//ه آییننامه اجرایی قان//ون حمایت از حق//وق مصرفکنندگان خ//ودرو آمده اس//ت: «عرضهکننده خودرو موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطع//ات یدکی و مواد مصرفی ...و اقدام کرده و پس از تطبیق و صحهگذاری از سوی شرکت بازرس//ی تا یک ماه از زمان اعالم به شرکت عرضهکننده، آن را به واس//طه خدمات پ//س از فروش و نمایندگیهای مجاز خود ابالغ کند. براس//اس ای//ن ضوابط نمایندگی یا واس//طه خدمات پس از فروش صورتحساب مصرفکننده را به ایشان ارائه میکند.»

همچنی//ن در تبصره ماده ۲۲ این قانون تصریح ش//ده اس//ت: «عرضهکننده خودرو موظف اس//ت امکان مقایسه صورتحس//اب صادره با ن//رخ خدم//ات را از طریق پایگاه اطالعرسانی خود فراهم کند.»

بنابراین براس//اس این قانون ش//رکتهای خدمات پس از فروش خودروس//ازان و واردکنن//دگان خودرو باید تمام نرخه//ای قطعات، تعمیر و خدمات را در س//ایت اینترنتی خود منتش//ر کنن//د تا مصرفکنن//دگان از نرخ رس//می قطعات و خدمات آگاهی یافته و بتوانند در موارد موردنیاز صورتحس//اب دریافتی در شبکه خدمات پس از فروش را با نرخهای اصل//ی، تطبیق داده و چک کنند تا از احتمال دریافت وجوه اضافه بر نرخهای رسمی، جلوگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.