‌پیش‌بینی‌قیمت‌وانت‌ در‌01‌سال‌بعد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۴۰۴۱ قیمت یک دستگاه وانت تولید داخل در این سال میانگین ۵۱هزار دالر (حدود ۰۵میلیون تومان) پیشبینی شده است.

به گزارش ایسنا، ویرایش دوم سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۴۰۴۱ در سال ۳۹۳۱ ب//ه تصویب ش//ورای سیاس//تگذاری خ//ودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و برای اجرا ابالغ شد.

این س//ند در راستای سند چشمانداز جمهوری اسالمی ای//ران در افق ۴۰۴۱ و به منظور دس//ت یافتن به اهداف مدنظر این سند در صنعت خودرو داخلی تدوین و منتشر شده است.

در بخش//ی از س//ند اه//داف و سیاس//تهای توس//عه صنع//ت خ//ودرو در اف//ق ۴۰۴۱، متوس//ط قیم//ت خودروهای تولیدی در س//ال ۴۰۴۱ نیز پیشبینی ش//ده است.

براس//اس این س//ند در س//ال ۴۰۴۱ متوس//ط قیمت خودروهای وانت تولیدی در داخل بهطور میانگین ۵۱هزار دالر (به نرخ فعلی دالر ح//دود ۰۵میلیون تومان) خواهد بود.

در ح//ال حاض//ر متوس//ط قیم//ت ان//واع وانته//ای تولید داخ//ل بهطور میانگی//ن ۰۲ تا ۰۳میلی//ون تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.