حجم‌صنعت‌حمل‌ونقل‌ایران‌ به‌۵۴‌میلیارد‌دالر‌می‌رسد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

موسسه فراست اند سالیوان با انتشار گزارشی در زمینه چش//مانداز صنع//ت حملونقل ای//ران پیشبینی کرد که حجم این صنعت تا س//ال ۹۹۳۱(۰۲۰۲م) از ۵۴میلیارد دالر فراتر برود.

به گ//زارش خودروکار، بر اس//اس این گ//زارش، انتظار م//یرود ب//ا احی//ای رش//د اقتص//ادی ای//ران و کاه//ش محدودیتها، اعتماد سرمایهگذاری در این کشور باال برود و باعث رش//د مداوم صنعت حملونقل ایران از سال آینده میالدی به بعد شود.

پیشبین//ی میش//ود صنع//ت حملونق//ل ای//ران از س//رمایهگذاریهای مرتبط با برنامه شش//م توسعه کشور که به احتمال زیاد باعث ش//تاب بخشیدن به فعالیتهای اقتص//ادی داخلی خواهد ش//د، منتفع میش//ود. ایران به دلیل برخورداری از مزیتهای جغرافیایی و دسترس//ی به اروپا و آس//یا از مس//یر خش//کی و بهبود روابط مواصالتی و تجاری با کش//ورهای محصور در خش//کی در آس//یای میان//ه یکی از قطبهای مهم حملونقل منطقه بهش//مار میآید. در این گزارش همچنین پیشبینی ش//ده که پارکهای حملونقل کاال در مناطق مرزی ایران در طول دوره مورد پیشبین//ی ۵۹۳۱ تا ۹۹۳۱(۶۱۰۲ ت//ا ۰۲۰۲م) صنعت انبارداری کشور را متحول کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.