‌بیشتر ‌خودروسازان‌ اتوماسیون‌ محوری‌را‌جایگزین‌ کارگرمحوری‌ کرده‌اند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

‹اشتغال‹و‹صنایع‹پایی ‹ندستی ‹

حفظ اش//تغال در صنعت خودرو به اندازهای اهمیت دارد که هرگونه تعدیل نیرو تبعات اجتماعی منفی به همراه خواهد داش//ت. بر همین اس//اس اس//ت که دولت مانع اخراج نیروهای مازاد در صنع//ت خودرو میش//ود بنابراین ب//ه باور یک کارش//ناس صنعت خ//ودرو دولت در اش//تغالزایی صنعت خودرو نیز نقشآفرینی میکند.

امی//د رضای//ی در گفتوگو با گس//ترش صنعت توضیح داد که هزینه اشتغالزایی در صنعت خودرو با این موضوع در ارتباط اس//ت ک//ه دولت تصمیم ب//ه ایج//اد اش//تغال دارد یا بخش خصوص//ی. اگر محور اصلی دولت اش//تغالزایی باشد باید به بخش ایج//اد بازار بپردازد زیرا ب//ا ورود خودروهای جدید فرصتهای جدیدی در بازار ایجاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.