متاسفانه دانشگاههای علمی کاربردی بیشتر به یک دستگاه چاپ مدرک تبدیل شدهاست

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در کنار رشتههای درسی که ای//ن روزها جایگاه//ی را در دانش//گاه علمی کاربردی به خ//ود اختص//اص دادهان//د، صنعت قطعه، دانش//جویان این رشته را در سال جدید تحصیلی روانه این دانش//گاه خواهد کرد و بر این اساس مرکز آم//وزش علمی کاربردی ایران وابس//ته به وزارت صنع//ت، معدن و تجارت امس//ال پذیرای دانش//جویان رش//ته صنعت قطعه در دو مقطع کاردانی و کارشناسی خواهد بود. گسترش صنعت در این گزارش میزان تاثیر این رش//ته دانش//گاهی را در کارآمدی صنعت قطعه و ارتقای دانش فنی را بررس//ی کرده است. دانشگاههایی که بیش//تر برای کارب//ردی کردن رش//تههای مختلف تاس//یس ش//دهاند – البت//ه تجرب//ه طوالنیمدت//ی در کش//ورهای صنعتی دارند – در ایران بازخورد آنچنانی نداشتهاند و رشتههای صنعتی خاص مانند کفش، چرم ...و با سردی از سوی جوانان دانشجو مواجه شده است. حال باید دید این رشته میتواند مورد اقبال قرار گیرد؟

‹کاربردی‹کردن‹علوم ‹

علی نصیریطوسی، استاد دانشکده مهندسی خودرو دانش//گاه عل//م و صنعت، با دیدی مثبت ب//ه این اتفاق نگریس//ت و درباره کارکرد و رسالت دانشگاههای علمی کاربردی گفت: این دانش//گاهها با هدف کاربردی کردن آموزش علوم به وجود آمدهاند.

در این میان این پرسش مطرح میشود که ورود این رش//ته با تجربهای که در این چند سال اخیر از عملکرد و کارکرد این دانش//گاهها در کش//ور وج//ود دارد تا چه اندازه میتوان//د به لحاظ دانش فنی ب//رای فعاالن این صنعت کارس//از باشد؟ عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در اینباره معتقد است حضور نداشتن تکنسین در صنعت باعث فاصله آن با علم ش//ده است زیرا کشور به اندازه کافی در صنایع مختلف، مهندس و کارشناسی ارش//د دارد ام//ا جای خال//ی صنایع کش//ور مربوط به کارشناس//انی اس//ت که تجربه عملی داش//ته باشند و بتوانند در صنعت خدمات ارائه کنند که دانش//گاههای علمیکاربردی با همین هدف تاسیس شدهاند و به طور قطع برای دورههای خود بر اس//اس اهداف تعریف شده حرکت میکنند.

‹تعریف‹درست‹از‹سرفص ‹ل ‹

حرکت به س//مت آموزشهای کالس//یک دور شدن از اهداف تعیین ش//ده اس//ت که منجر به اتالف منابع میش//ود. برای این نوع از دانشگاهها تاکید بر کاربردی شدن رشتههاس//ت و اگر همچون دانش//گاههای دیگر دانش//جو سر کالس تنها به نظریهها و تئوریها مشغول باشد راه به بیراهه رفتن است. حال شاید برای نیفتادن در چنین چالش//ی نیاز باش//د از استادانی برای تدریس دعوت شود که تجربهای در صنعت داشتهاند.

این اس//تاد مهندس//ی خودرو اظهار کرد: استادان بر اس//اس س//رفصل درسهایی که برای آنها تعیین شده تدری//س میکنند. اگر قرار باش//د بع//د کاربردی قضیه تقویت ود نیاز اس//ت منابع درس//ی ب//ه گونهای تنظیم ش//وند که اهداف مورد نظر را پوش//ش دهند. از این رو از دیدگاه وی در این دانشگاهها به لحاظ استاد مشکلی وج//ود ندارد و بیش//تر، محتوای درسهاس//ت که باید متناسب با رشته و هدف تعریف شود.

اما آیا تئوریک بودن اس//تادان در رشتهها تاثیری در نحوه تدریس نخواهد داش//ت؟ اس//تاد دانش//گاه علم و صنعت در این باره نیز استدالل کرد: زمانی که استادی موتور احتراق را آموزش میدهد و پارامترهایی که روی عملکرد موت//ور تاثیر دارد را توضی//ح میدهد میتواند سطح کالس را پایینتر بیاورد و برای کاربردیتر شدن موضوع، معرفی قطعات را داش//ته باشد و نقش هر یک از قطعات و سیس//تمهای آنها را نیز توضیح دهد. شاید این روند کمک کند تا دانشجوی فارغالتحصیل با دیدن قطعهای آن را بشناسد و تشخیص دهد.

حل این پرس//ش مطرح میش//ود آیا اس//تادانی که برای آموزش در این دانش//گاهها برای این رشته در نظر گرفته شدهاند همان استادان دانشگاههای رسمی کشور هستند؟

نصیریطوس//ی در اینب//اره به اس//تادان مختلف در رشتههای مرتبط اشاره کرد و گفت: استادان رشتههای مرتب//ط هر ی//ک میتوانند این مه//م را انجام دهند اما مهمترین مس//ئله تعریف سرفصلهای درسها براساس اهداف تعیین ش//ده است که پیش از ش//روع آنها باید پیشبینی شوند.

‹مجموع‹فعالی ‹تها ‹

او در تشریح چالش//ی که فارغالتحصیالن دانشگاهی دارند به مس//ئله اهمیت ندادن به ام//ور میانی که باید انجام ش//ود اش//اره کرد و گفت: تمام افراد تالش دارند نفر نخس//ت باشند اما باید توجه داشت که برای رشد و پیش//رفت یک صنعت نیاز نیست همه مهندس باشند و باید اقدامات میانی به وسیله کارگران ماهر انجام شود.

هر سیس//تم کاری را به عهده دارد و در جایگاه خود دارای اهمیت اس//ت آنچه قابل اهمیت بوده نتیجه کار اس//ت. بنابراین مجموع فعالیتها صنعت را فعال و پویا نگه میدارد و ضروری است نگاه دانشگاهی افراد متحول شود و به این آگاهی برسیم که هر یک از بخشها ارزش و جای//گاه خود را دارد منوط به اینکه هر یک، درون آن حیطهای که برای آن تعریف ش//ده است وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد.

آیا میش//ود س//رفصلهای دانش//گاههای رسمی که پیش//ینه کار تئ//وری زی//ادی در این صنع//ت دارند را تغیی//ر داد و بعد عملی آن را نیز تا حدودی فعال کرد؟ پاس//خ این استاد دانش//گاه این بود که همه دانشگاهها هدفگذاری ش//دهاند و دارای برنامههای مهم هستند. برنامهریزی برای هر دانش//گاهی با توجه به تواناییها و قابلیتهای آن است و باید به آن سو حرکت کند.

نصیریطوس//ی پیش//نهاد داد: بای//د از تجربهه//ای کشوری پیش//ینهدار در این امر اس//تفاده شود به ویژه کش//ورهای صنعتی چ//ون آلمان که در ه//ر دو زمینه تئ//وری و کارب//ردی فعالی//ت دارن//د. باور این اس//تاد مهندس//ی خودرو این است که دانشگاه علمی کاربردی یکی از مجموعههای آموزش عالی اس//ت و باید جایگاه و نقش آن در این مجموعه مشخص شود. این در حالی اس//ت که جایگاه علم در کش//ور بهعنوان شناس//نامه و وظایف دانشگاههای مختلف تعیین و تعریف شده است.

‹دانشگا ‹ههای‹چاپ‹مدرک ‹

در ادامه یکی دیگر از اس//تادان دانش//کده مهندسی خودرو دانش//گاه علم و صنعت به پذیرش بدون کنکور دانش//گاههای علمی کاربردی و پودمانی اش//اره کرد و آن را راه//کاری ب//رای تکمیل صندلیه//ای خالی این دانشگاهها دانست. امیرحس//ن کاکایی گفت: متاسفانه این دانشگاهها بیشتر به یک دستگاه چاپ مدرک تبدیل و از اصل هدف خود دور شدهاند.

او نی//ز همچون هم//کار خود به فراوان//ی مهندس و دکتر در جامعه اش//اره کرد و کمبود تکنسین را معضل صنعت کشور دانس//ت و گفت: درباره ماهیت تکنسین تعریف درس//تی وج//ود ن//دارد و تصور این اس//ت که تکنس//ین یعنی فارغالتحصیلی که فوقدیپلم دارد. این تصور اش//تباه است، در دنیا تکنس//ینها افراد معتبری هس//تند که دورههای مهارتی میبینن//د، دوره مهارتی نیاز به آزمایش//گاه و کارگاه دارد و این افراد در کارگاه و آزمایشگاههای مجهز آموزش میبینند که مهارتی باالتر از فارغالتحصیالن دکترای مهندس//ی دارند زیرا دو کار متفاوت هستند.

‹چرایی‹چاپ‹مدرک ‹

او درباره چرایی این خأل در کش//ور به سرمایهگذاری اش//اره کرد . در حال حاضر ش//اهدیم دانشگاهها نه در س//اختمانهای مخصوص بلکه به طور عموم در فضایی اداری و حتی آپارتمانی دایر میش//وند، ساختمانهایی قدیم//ی در کوچ//ه پ//س کوچههای ش//هر که نش//ان از کمب//ود بودج//ه دارد و هیچ کدام از این دانش//گاهها نمیتوانن//د دارای آزمایش//گاه و کارگاه مجهز باش//ند. به گفته کاکایی، در بهترین ش//رایط که دانش//جو خود نیز مدرکگرا نباشد یک سلس//له مفاد تئوریکی حفظ میکن//د که در عمل مش//کالت صنعت ب//ه طور نمونه قطعه کشور را رفع نخواهد کرد.

عضو هیات علمی دانش//گاه عل//م و صنعت ادامه داد: در نتیجه نباید انتظار ارتقای دانش فنی داش//ت و زیرا متاسفانه افرادی متناقض تربیت میشوند. اشتباه بزرگ رخ داده در چند سال گذش//ته ورود بدون کنکور افراد و کارگره//ای ماهر به این نوع دانش//گاهها بوده؛ افرادی که حداقله//ای علم را نیز نمیدانس//تند. در نتیجه با محصول//ی به نام مدرک مازاد در ش//رکتهای صنعتی روبهرو شدیم. برای نمونه کارگری که مدرک حسابداری گرفته، لیسانسی دارد که اعتبار الزم را ندارد و مشخص نیست باید در کدام بخش حسابداری یا کارگری مشغول شود، در نتیجه یک نوع تناقض به وجود آمده است.

‹از‹اینجا‹مانده‹از‹آنجا‹رانده ‹

نب//ود برنامهریزی درس//ت و همچنین نب//ود نظارت روی چنی//ن ام//وری موضوع را تبدیل ب//ه ضد ارزش و از ه//دف اولیه خ//ود دور کرده که به ق//ول کاکایی نه آن اس//ت و نه این. کاکایی در نهای//ت گفت: به عنوان یک دانش//گاهی مخالف این نوع تحصیالت هستم زیرا امروز جوی در کش//ور به وجود آمده که همه دوستدار تحصیل و پژوهش هس//تند و به اس//م اینکه برای آنها هزینه میکنند، سلس//له هزینهها و سرمایهگذاریهایی غلط مورد استفاده قرار میگیرد. در نتیجه این سرمایه تبدیل به هزینه و خرج میش//ود در حالی که خروجی ندارد و در ادامه تبدیل به ضد ارزش ش//ده به این معنا که همه از مدرک و دانشگاه فراری میشوند.

آنچ//ه مهم اس//ت هدفگ//ذاری و حرکت براس//اس اهداف تعریف شده است امری که برخی معتقدند روی کاغذ آورده میش//ود اما در عمل چیز دیگری میبینیم. دانش//گاههای علم//ی کاربردی میتوانن//د کمککننده باشند به ش//رطی که جس//ارت کرده و از چهاردیواری ساختمانها بیرون بیایند و در جامعه شهری و صنعتی به تجربه و ثب//ت واقعیتها و نیازه//ا بپردازند. به قول اس//تادان دانشگاهی اگر این شود به نفع کشور بوده در غیراین صورت هزینه و زمان هدر دادن است.

فاطمه امیراحمدی

گروه خودرو

علی‌نصیر ‌یطوسی

امیرحسن‌کاکایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.