قطع‹هسازان‹بازوی‹محکم‹صنعت‹خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

امروز مهمترین مس//ئله در همکاری قطعهسازان داخلی برای تولیدات جدید، تیراژ اقتصادی محصوالت است تا سرمایهگذاری در این حوزه برای قطعهس//ازان داخلی منافعی را به همراه داش//ته باشد، مسئلهای که نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی خودرو کشور نیز آن را مطرح میکند.

احمدرض//ا رعنایی در گفتوگو با خبرخودرو اظهار کرد: بهطور مس//لم قطعهس//ازان داخلی با توانمندیهای فعلی و با س//رمایهگذاری مشترک با قطعهس//ازان خارجی میتوانند با س//رعت بیش//تری به ارقامی بیش از ۰۴درصد و حتی ۰۸درصد ساخت داخل دست پیدا کنند.

وی معتقد اس//ت در صورتی که نگاه خودروسازان و مجموعه مدیریتی در این صنعت به قطعهسازان تغییر کند و آنها قطعهساز را بهعنوان بازوی ق//وی و محکم خود ببینند جری//ان امروز صنعت خودرو و قطعهس//ازی کشور بسیار متفاوت خواهد شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت مطلوبی برای تولید قطعات در کش//ور فراهم است مانند مواد اولیه، انرژی و نیروی انس//انی ارزانقیمت که از مزیتهایی صنعت قطعه کشور است. این امر میتواند ضمن تامین نیاز بازار داخل، بازار صادرات را نیز به روی قطعهس//ازان داخلی گشوده و سودآوری مناس//بی برای کشور به ارمغان بیارود.

وی تاکید کرد: البته این امر مستلزم تقویت زیرساختهای قطعهسازی در بخش صادرات است و تشکیل انجمنهای تخصصی صادراتی میتواند در توس//عه صادرات قطعه نقش مهمی داش//ته باش//د و امروز با توجه به زیرساختهای بسیار ضعیف نیاز است تا آنها تقویت شوند.

رعنای//ی با تاکید بر ضرورت ارتقای س//طح توانمن//دی صادرات قطعه در ای//ران گفت: انتظار میرود دولت با ارائ//ه راهکارهایی برای رفع موانع کسبوکار شرایط را برای ارتقای توامندی در این بخش فراهم کند.

این فعال صنعت قطعه افزود: پیشبینی میشود با رونق اقتصادی و رفع مشکل موجود در تولید و بسترهای ایجاد شده، صنعت قطعهسازی کشور نیز از این جریان بهرهمند شده و بهتدریج در مسیر پیشرفت گام بردارد.

وی در ادامه از انطباق ش//رایط صنعت قطعه کش//ور با اس//تانداردهای بینالمللی گفت و عنوان کرد: قطعهسازان داخلی به لحاظ استانداردهای تولید در شرایط مطلوبی از نظر انطباق با استانداردهای جهانی قرار دارند و این موضوع در سالهای گذشته و در همکاری که با شرکتهای خارجی داشتند، ملموس است.

حال باید دید با وجود تاکیدهایی که فعاالن بزرگ صنعت قطعه کشور دارند س//ال آینده خودروس//ازان از چند درصد از قطعهسازان داخل برای تامین قطعات خودروهای جدید استفاده خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.