شرکتهای بزرگ قطعهسازی پیشگام شوند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

وج//ود محدودیت ب//رای فعالیت قطعهس//ازان ضعیف و نبود ابزاره//ای تنبیه//ی در کنار ابزارهای تش//ویقی در س//الهای اخیر، موجب ش//ده که قطعهس//ازانی همچنان با دانش فنی و ماش//ینآالت قدیمی در چرخه تولید حضور داش//ته باش//ند و کمبود نقدینگی نیز باعث ش//ده در عمل نس//بت بروزرس//انی خطوط تولید و دس//تیابی ب//ه فناوریهای جدید باز بمانند این در حالی اس//ت که با آغاز همکاریها و تولید محصوالت جدید در صنعت خودرو ایران لزوم ارتقا و تحول در شبکه قطعهسازی ای//ران ن//ه تنها یک نیاز بلک//ه یک ضرورت در ای//ن صنعت به ش//مار میآید. اگ//ر چه برخی کارشناس//ان معتقد هس//تند با همین ماشینآالت قطعهس//ازان قطعات خودرویی چون ال۰۹ تولید میکنند و آنچه مهم اس//ت دانش فنی اس//ت. در همین راس//تا مشاور انجمن خودروس//ازان معتقد است در صورتی که قطعهس//ازان داخلی بتوانند توانمندیه//ای خود را با همکاری قطعهسازان خارجی و سرمایهگذاری مشترک (جوینتونچر) با همتایان خارجی ارتقا بخش//یده و موفق به کس//ب دانش فنی ش//وند به طور مس//لم میتوانند قطعات مورد نی//از در تولیدات جدید خودروسازان را تامین کنند.

داوود میرخانی رش//تی در گفتوگو با خبرخودرو گفت: البته دستیابی به این شرایط مس//تلزم نوسازی در بخشی از خطوط و ماش//ینآالت تولید در واحدهای قطعهسازی است چرا که در آین//ده تمرکز تولید روی محصوالت جدید و خروج خودروهای قدیمی خواهد بود. امروز قطعهسازان ناچارند خطوط تولید خود را تغییر داده و همچون س//الهای گذشته که با آغاز تولید پژو ۵۰۴ خطوط تولید تغییر کرد تکرار ش//ود، چ//را که زمانی که قطعهس//ازان قطعات پیکان را تولی//د میکردند برای تولید پژو ۵۰۴ ناگزی//ر به تغییر ماش//ینآالت برای آم//اده کردن قطعات جدید شدند.

وی ب//ا توج//ه به ل//زوم تحول و ارتق//ای فناوری در ش//بکه قطعهسازی ایران همزمان با تولیدات جدید خودرویی در کشور خاطرنش//ان کرد: این اتفاق در شبکه قطعهسازی ایران خواهد افتاد هر چند ممکن اس//ت برخی از قطعهس//ازان در این مسیر با س//رعت بیش//تری حرکت کنند و تعدادی نیز در این جریان حرکت کندتری داشته باش//ند. قطعهسازانی که سرمایهگذاری بیش//تری کرده و موفق به خرید دانش فنی ش//وند بهطور قطع در همکاریه//ای اخیر برنده واقعی خواهند بود. در حال حاضر ش//بکه قطعهسازی ایران دچار مشکالت ساختاری است این در حالی اس//ت که همچنان مجموعهس//ازی در این صنعت شکل نگرفته اس//ت و تنها به صورت شرکتهای قطعهسازی فعالیت میشود.

میرخانی رشتی تاکید کرد: باید هر چه زودتر قطعهسازان به اینس//و گام بردارند و شرکتهای بزرگ نیز پیشگام این مسئله باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.