صنعتی که فراموش شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ای//ن روزها انتقادهایی از س//وی فعال صنعت موتورس//یکلت میشود که مدعی هستند مس//ئوالن مربوط توجه الزم به این صنعت نداشته و از اینرو وضعیت مطلوبی ندارند. رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران به ضرورت ترسیم افق روشن برای صنعت موتورسیکلت کشور اشاره کرد و گفت: برای چنین مهمی باید طراحی و برنامهریزی شود.

ابوالفض//ل حجازی در گفتوگ//و با خبرخ//ودرو اظهار کرد: متاس//فانه تاکنون هیچ برنامه و طرحی از س//وی س//ازمانها و دس//تگاههای مربوط درباره صنعت موتورسیکلت تدوین نشده اس//ت و در عمل چشمانداز روشنی در این صنعت وجود ندارد. تا هنگامی که به صنعت موتورسیکلت بهعنوان صنعتی اشتغالزا نگاه نش//ود نمیتوان انتظار کمک و حمایت از سوی دولتمردان داش//ت در حالی که این صنعت ظرفیت مطلوبی برای صادرات دارد و برای صنعت کشور یک فرصت به شمار میآید.

وی ب//ا اش//اره به ل//زوم تغیی//ر س//اختار تولی//د در صنعت موتورس//یکلت کشور گفت: در شرایط کنونی و با رفع تحریمها ضرورت دارد تا با تدوین برنامهای دقیق در این صنعت، ساختار فعلی تولید در کارخانجات موتورسیکلتس//ازی کش//ور تغییر ک//رده و تحولی در این صنعت رخ دهد. حجازی مهمترین مانع بهروزرسانی فناوری در این صنعت را تحریمها و همچنین نبود حمایته//ای الزم اعالم کرد و گفت: نب//ود حمایت الزم از این صنعت و از سویی مشکالتی که به واسطه تحریمها وجود داشت چالشهایی را برای ورود فناوریهای جدید به این صنعت ایجاد ک//رد. وی ادامه داد: موانع موجود در س//الهای اخیر انگیزهای برای صنعتگران موتورس//یکلت در کش//ور و بهروزرس//انی این صنعت بهوجود نیاورده اس//ت اما انتظار میرود با ایجاد شرایط جدی//د همکاریها این صنعت نیز بتواند به جایگاه قابلتوجهی ب//ه لحاط فناوری دس//ت یابد. رییس انجم//ن تولیدکنندگان موتورس//یکلت ای//ران در ادامه به میزان وابس//تگی این صنعت برای ورود قطعات مورد نیاز در تولید موتورس//یکلت پرداخت و گفت: متاسفانه امروز بیش از ۰۸درصد از قطعات مورد نیاز برای تولید از چین و بیش از ۵۱درصد از هند و نیز کمتر از ۵درصد از اروپا وارد میش//ود. در چنین ش//رایطی الزم اس//ت بهتدریج وابس//تگیها در این حوزه کاهش و نسبت به داخلیسازی این حوزه حرکتهای جدیتری ش//ود. او خاطرنشان کرد: با وجود پیش//ینه طوالنی خودروس//ازی در ایران ام//ا همچنان جریان بومیس//ازی در صنعت موتورسیکلت ش//کل نگرفته و علت آن نیز مش//کالت موجود و حرکت کند این صنعت و سرعت باالی کش//ورهای صنعتی است. چنانچه تولیدکنندگان موتورسیکلت خواس//تار کارهای بلندمدت باش//ند ابتدا باید زیرس//اختها را اصالح کنند که به طور قطع هزینهبر خواهد بود و با شرایط نرخ سود تسهیالت، سرمایهگذاری توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.