دستاوردهای‌صنعت‌خودرو‌رونمایی‌م ‌یشود

گفتوگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با دبیر همایش بینالمللی صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

چهارمی/ن همایش بینالمللی صنعت خودرو در راه اس/ت و باتوجه به اینکه در چند س/ال اخی/رو در دول/ت یازده/م مذاکرات و همکاریه/ای زیادی در بخش خودروی ایران ش/کل گرفته اس/ت ضمن اینکه ش/رکتهای بینالمللی بیش/تری برای حضور در این برنامه اعالم آمادگ/ی کردهاند ش/رکتهای داخلی نیز ب/رای اطالع از برنامههای آین/ده صنعت خودروی کشور بهصورت گسترده در این همایش شرکت میکنند، ازاینرو در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو با ساسان قربانی دبیر همایش بینالملل صنع/ت خودرو گفتوگویی داش/تیم که وی ضم/ن تایید اینکه درحالحاضر خودروس/ازان داخلی در بخش خصوص/ی و دولتی بهصورت فعال در حال دنبال کردن قراردادهای خارجی هستند اعالم کرد که این کنفرانس فرصتی برای اطالعرسانی این مذاکرات فراهم میکند. در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید.

کنند. € خارجی درخواسللت فرصت بیشتری برای حضور در کنفرانللس داشللتند و باتوجلله بلله بینالمللی بودن کنفرانس، اطاعرسللانیها بهتر شکل گرفته و فرصت خوبی برای میهمانان خارجی شللرکتها و نهادهای بینالمللی فراهم شللده است. به همین دلیل براساس برنامهریزی امور در حال انجام است. € میخواهند صنعت خودرو خود را به استانداردهای بینالمللی برسللانند که از نظر عملی کار دشواری اسللت وقتی میخواهید صنعتللی را متحول کنید عوامللل مختلفللی وجللود دارد. به گونللهای که از ایللنرو عواملللی در درون و بخش دیگللری از آنها بیرون صنعت خودرو اسللت و باید فضای مناسب همه این موارد فراهم شللود بنابراین انتظار زیادی از ایللن کنفرانس وجود دارد، بلله همه این عوامل برمیگللردد که باید بین برنامههللا و عملکردهای مسللئوالن در صنعت خودرو کشللور تطبیق داده شود.

زمانبن/دی ارائه س/خنرانی و مق/االت در این همای/ش چگونه اس/ت و آی/ا مق/االت علمی جزو اولویتهای این همایش است؟

تف/اوت اهمی/ت ای/ن دوره از همای/ش صنعت خ/ودرو نس/بت ب/ه دورهه/ای قبل چیست؟

چ/ه محورهای/ی در این همایش بیش/تر مورد تاکید قرار گرفته است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.