از آنجا که محور اصلی این همایش فروش و خدمات پس از فروش است سعی شده روی این حوزه متمرکز شویم اما بهصورت یک موضوع محوری که در 3کنفرانس قبلی نیز به آن پرداخته شده در نیم روز نخست برنامههای کلی صنعت خودرو و عملکرد سالهای گذشته را موردبررسی قرار میدهیم

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ایللن جلسلله از بخشهای مختلللف فعال در همایللش صنعت خللودرو گزارشهایی را دریافت میکنیم که این گزارشها به اطاع همه همکاران میرسد زیرا کنفرانسی بزرگ، بینالمللی و دارای ابعاد مختلفی است برای نمونه انجمنهای مرتبط بللا صنعت خللودرو از کشللورهای زیللادی دعوت کردهایللم تا در کنفرانس ضمن سللخنرانی و ارائه مقاللله، نوآوریهایی که صنعت خودرو در سللطح بینالمللللی داشللتند را ارائه کننللد. بهطور قطع برگللزاری چنین همایشللی در سللطح بینالمللی نیاز بلله هماهنگی زیادی دارد و در این جلسللات با بخللش بینالمللی مرتبط بللا صنعت خودرو که شللامل صنعت خللودرو، صنعت قطعلله و خدمات پللس از فروش و همچنین سللازمانها و نهادهایی همچون دانشللگاهها و مراکز علمی مراکز فناوری رسانههاسللت هماهنگیها انجام میشود و حتی با نهادهایی که به شللکلهای غیرمستقیم با صنعت خودرو در ارتباط هسللتند ماننللد نیروی انتظامی گمرک ممحیطزیسللت ...و در برخی جلسللات از مسللئوالن دعوت میکنیللم تا با شللرکت در این جلسات نظرات خود را درباره این کنفرانس اعام

برنامههللای کنفرانللس در دو روز برگزار میشود که شامل سخنرانیها و پنلهای تخصصی است. همچنین نمایشللگاهی قللرار اسللت بهصورت جانبللی در زمان برگللزاری کنفرانس شللکل گیللرد. از ایللن رو موضوعات مختلفی در جلسات مطرح و پیشرفت کار بررسی میشود. نکتههای دیگری کلله در این جلسللات بللر آن تاکید میشللود مسللائل محتوایی و علمی کنفرانس است از این رو کمیته علمی همایش در این نشستها گزارشهای خللود دربللاره تعللداد مقاالتللی که دریافللت شللده، شللیوه ارتبللاط بللا دانشللگاهها و مراکز بینالمللی علمی ارائلله میکنند واین فرصتللی را ایجاد میکند که بخشهای مختلللف درگیر برگزاری این کنفرانس بللا ابعاد بللزرگ آن در جریان قللرار گیرند و خود را بللرای همللکاری در آن بخشهللا هماهنللگ سازند.

در مجمللوع باتوجلله بلله تغییر زمللان برگزاری همایش که دلیللل عمده آن این بود که میهمانان

باتوجلله به اینکه قرار اسللت در دولللت یازدهم در ۴ سللال ۴ کنفرانس صنعت خللودرو به خوبی برگللزار شللود بنابراین بهطللور قطع انتظار مللیرود که در ایللن کنفرانس اطاعرسانی دقیقی شللود تا عملکرد سللالهای گذشللته و برنامههللای پیللشروی آینللده در نشسللتهای بعدی کلله به زمان برگزاری کنفرانس نزدیک میشویم ارائه شود و فعالیتها شللکل کاملتری به خللود بگیرد که اطاعرسانی خواهد شد.

در جلس/ات شورای هماهنگی چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو چه س/ازمانها و شرکتهایی حضور دارن/د و بیش/تر در چه زمین/های هماهنگی انجام میشود؟

هملله بهدنبللال نتیجلله برنامههای خودروسللازان در همللکاری بللا شللرکتهای بینالمللی در سالهای گذشللته هسللتند به ویژه اینکه در ۳ سللال دولت یازدهللم ایللن مذاکرات شللکل تازهای به خود گرفت و انتظار دارنللد شللاهد سللیر تحللول صنعت خودرو باشللند و ببیند تا چلله اندازه این صنعت توانسته خود را با نیازهای مشللتریان منطبق کنللد و منتقدانللی که صنعت خود را نقد میکننللد بدانند که آیا اقداماتی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو انجام شللده اسللت و آیللا برناملله ویللژهای وجللود دارد؟ بهطور قطع رسیدن به درخواسللتهای مشتریان سخت است و انتظللارات مشللتری در حوزه کیفیللت، قیمت و خدمللات پللس از فروش بسللیار منطقی اسللت و

€

از آنجا کلله محور اصلی ایللن همایش فروش و خدمات پس از فروش اسللت سعی شده روی این حللوزه متمرکز شللویم اما بهصللورت یک موضوع محوری که در ۳کنفرانس قبلی نیز به آن پرداخته شللده در نیم روز نخسللت برنامههای کلی صنعت خودرو و عملکرد سالهای گذشته را موردبررسی قرار میدهیم. €

فضای جدی/د صنعت خودرو کشور چه تاثیری در برگزاری این همایش گذاشته است؟

آیا این همایش به دس/تاوردهای صنعت خودرو در چند س/ال اخی/ر بهصورت آماری نیز میپردازد؟

مذاکراتی در نخسللتین کنفرانس صنعت خودرو با شللرکتهای خارجی فعال در این صنعت شروع شللد و در دومین کنفرانس مراحل تکمیلی را طی کرد و سللومین کنفرانس کلله برجام هم به نتیجه رسللیده بللود منجر به امضللای برخللی قراردادها شد. درحالحاضر خودروسللازان داخلی در بخش خصوصی و دولتی بهصللورت فعال در حال دنبال کللردن قراردادهایی هسللتند که بهنظر میرسللد ایللن کنفرانللس فرصتللی را ایجللاد میکنللد که اطاعرسللانی این مذاکرات بهصللورت کامل انجام شللود. بنابراین این کنفرانس خبرهللای زیادی را بللرای مخاطبللان صنعت خللودرو خواهد داشللت و تللا آن زمان نیللز چند موضوع بهصللورت کاما شللفاف اعام میشللود، باتوجه به اینکه شللرکای خارجی ایران نیز در این کنفرانس حضور پررنگی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.