ثبتنام ۰۰۷ دستگاه مینیبوس فرسوده برای نوسازی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدل خودرو

captur

نام تولیدکننده

renault

نوع موتور

۴df۵H

حجم موتور

۴۹11

مصرف سوخت در چرخه

برونشهری (لیتر در ۰۰1 کیلومتر)

8/۴

میزان تخفیف گمرکی (درصد)

۴۲

مدیرعامل شللرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: نوسازی مینیبوسها براساس مصوبه دولت مبنی بر تبدیل مینیبوسهای فرسوده پایتخت به تاکسی در دستور کار شرکت واحد اتوبوسرانی قرار گرفته است.

پیمللان سللنندجی در گفتوگو با خبرنللگار خبر خللودرو افللزود: تاکنللون ثبتنللام ۰۰۷ دسللتگاه مینیبوس در سایت ستاد نوسازی ناوگان انجام شده و مراکز اسقاط مشخص شدهاند.

وی با بیان اینکه از رده خارج کردن مینیبوسهای فرسللوده در هفته جاری انجام میشود، تصریح کرد: امیدواریم براسللاس برنامهریزیهللای اولیه تا پایان آذرماه شللروع طرح نوسازی مینیبوسهای فرسوده زده شود تا هر چه سریعتر این وسایل نقلیه از چرخه تردد خارج شوند.

وی اظهارکرد: برای طرح نوسللازی مینیبوسهای فرسوده و جایگزینی آنها با تاکسی اقدام به اختصاص تسللهیاتی شللده که بر مبنای آن ۰۲میلیون تومان وام باعوض از سللوی شرکت واحد (براساس مصوبه شورای اسللامی شللهر تهران) در اختیار متقاضیان ثبتنامی قرار میگیرد همچنین در مرحله اسللقاط وسللیله نقلیه ۰1میلیللون تومان به منظللور گواهی اسللقاط به مالکان پرداخت میشللود تا بتوانند روند نوسللازی و جایگزینی وسیله نقلیه خود را با سهولت طی کنند.

سنندجی با اشللاره به اینکه نوسازی مینیبوسها یکی از دغدغههای مهم شللرکت واحد اتوبوسللرانی است، خاطرنشان کرد: شللرکت واحد اتوبوسرانی در تاش است تا مینیبوسهای فرسوده را بهطور کامل از ناوگان حذف کند و تا پایان سللال طرح نوسازی را به سرانجام رساند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان بیان کرد: طرح نوسللازی مینیبوسهللا پس از یک وقفه چندین سللاله در حال انجام است و امیدواریم مالکان این وسللایل نقلیه بتوانند نسللبت به نوسازی خودرو فرسللوده خود اقدام کنند و از بار سختیهای آنها در این عرصه کاسته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.