استفاده از ابزار قانونی برای نوسازی خودروهای فرسوده

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضللو کمیسللیون صنایع و معادن مجلس شللورای اسللامی معتقد اسللت نوسازی خودروهای فرسوده مدت زیادی است که به چالش جدی در کشور تبدیل شده و با وجود اینکه روی کاغذ راهکارهایی ارائه میشللود اما در عمل اتفاقی در این جریان رخ نمیدهد.

محسن کوهکن در گفتوگو با خبر خودرو با اشاره به اهمیت این موضوع از ادامه بررسی جریان وضعیت خودروهای فرسوده در کمیتلله خودرو خبر داده و اظهارکرده باید خروج خودروهای فرسللوده به عنوان اولویت نخست در کشللور مورد توجه دولت و دسللتگاههای متولی قللرار گیرد. تا این لحظلله کمیته خودرو گزارشی از وضعیت بررسی جریان تولید و جایگزینی خودروهای فرسللوده در حوزه سللبک و سنگین به کمیسللیون صنایع ارائه نکرده است.

وی تاکیللد کللرده بلله زودی کمیته خللودرو، نتایللج آخرین وضعیت نوسللازی خودروهای سللبک به ویژه سنگین و تجاری را به کمیسللیون صنایع ارائه میکند و نسللبت به این مسللئله تصمیمگیری خواهد شد.

به گفته کوهکن در چند سللال گذشته متاسفانه حرکت قابل قبللول و موثری در خروج خودروهای فرسللوده به ویژه در حوزه سنگین که عمر مفید بیشتر این خودروها به اتمام رسیده، انجام نشده اسللت. کمیسللیون صنایع و معادن همچنان منتظر ارائه نتایج بررسللی کمیته خودرو اسللت تا نسبت به موضوع تولید و نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده در کشور تصمیمات موثری را اتخاذ و اعام کند. وی با اشللاره به ضللرورت توجه به جریان نوسللازی خودروهای فرسوده در شللرایط فعلی به ویژه شرایط کنونللی هوای کانشللهرها عنوان کللرده باید موضوع نوسللازی خودروهای فرسللوده بهویژه در حوزه سنگین و تجاری به دلیل اثراتللی که بر محیطزیسللت، کاهش مصرف سللوخت و ایمنی جادهها دارد مورد اهتمام دولت و تمامی دستگاههای متولی قرار گیرد. نماینده لنجان در مجلس دهم با اشللاره به نبود همکاری دسللتگاهها در جریان خروج خودروهای فرسللوده تصریح کرده که نبود هماهنگی و همکاری دستگاهها باعث تحمیل هزینه بر کشور و تهدیدی بر جان مردم در جادهها شده است.

کوهکن با توجه به اجرا نشللدن وظایللف و تعهدات قانونی از سوی برخی دسللتگاهها در موضوع نوسازی خودروهای سبک و سنگین اظهار کرده کمیسیون صنایع در کنار سایر کمیسیونها پیگیر این مسئله مهم بوده و به زودی به این جریان وارد خواهد شللد اما بهطور حتم ورود به این جریان نیازمند ابزار و سازوکار قانونی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.