طرحهای اضطراری فورد برای سورپرایز مالیاتی چین

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فورد موتور انتظار دارد چین تا آخرین لحظه برای اعام تمدید کاهش مالیات خودروهای موتور کوچک صبر کند و برای آمادگی در برابللر هرگونه تصمیمی، طرحهای اضطراری تهیه میکند. به گزارش ایسنا، انجمن صنعت خودرو، مدیران و تحلیلگران چین هشدار دادهاند اگر این سیاست مالیاتی تمدید نشود، رشد فروش در سال آینده کاهش چشمگیری پیدا میکند. مدت اجرای این سیاسللت که مالیات خرید خودروهای با موتور 1/6 لیتر یا کمتر را نیمی کاهش داده اسللت، در پایان سللالجاری میادی تمام میشللود. یک مقام دولتی در اکتبر اعام کرده بود چین سرگرم بررسللی تمدید این کاهش مالیات است که برای نخستینبار در اواخر سللال گذشته برای تحرک بخشیدن به فروش بازار خودرو اجرا شد. به گفته پیتر فلیت، مدیر فروش و بازاریابی منطقه آسیا اقیانوسیه فورد، تقاضا برای خودروها همچنان قوی خواهد ماند و کاهش مالیات منجر به تغییر اندکی در تقاضا میشللود. با این همه وی از ارائه یک پیشبینی دقیق درباره میزان فروش خودرو در سللال آینده میادی خودداری کرد. براسللاس اعام انجمن تولیدکنندگان خودرو چین، کاهش مالیات به بهبود چشللمگیر خریللد خودرو در چین در امسللال کمک کرد و فللروش ژانویه تا اکتبر، 8/۳1درصد در مقایسلله با مدت مشللابه سللال گذشته افزایش یافت. براسللاس گزارش رویترز، تحلیلگران رشللد منفی یا راکد برای سللال آینده میللادی را در صورت انقضای کاهش مالیات فروش خودروهای کوچک پیشبینی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.